Kotva
Aktuality
ŘEDITELSKÉ VOLNO
18.8.2018

Ředitel školy se souhlasem zřizovatele a v souladu se zněním Školského zákona vyhlašuje na den

2. října 2018 ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Informace bude rodičům sdělena prostřednictvím žákovských knížek, vyvěšením na úřední desce a zveřejněním na internetových stránkách školy. Na žádost zákonného zástupce lze zajistit v tomto dnu dozor nad žáky

Jsme mistři!!!
10.9.2018

V krajském superfinále v barevném minivolejbale v Litvínově naši hoši získali dvě nejvyšší místa.

Volná pozice
28.8.2018

Přijmeme asistenta pedagoga, Pracovní úvazek 0,75.

Nástup od 1.10. 2018

Životopis zasilejte na  vedení školy.

 
 
Odběr aktualit

 
 
Počítadlo návštěvnosti
Online:
1

Dnes:
59

Posledních 7 dní:
2133

Posledních 30 dní:
7887

Celkem:
133465

GDPR

 
 
Fraus
 
 
VZP

 
 
Mořský koník

 
 
Mapa webu
A
A
A

Výroční zpráva


   Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov

 

Výroční   zpráva   o   činnosti   školy

za   školní   rok   2016  -  2017

   

     

         

 

 

 

V Jirkově dne 29. srpna 2017        

                       

 

I. Charakteristika školy:

 

 • Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy; je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Je právním subjektem, příspěvkovou organizací.
 • Základní škola poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků.
 •  Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. Má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování ve škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu, který vychází z platného RVP, Školského zákona v platném znění a plánu rozvoje do roku 2016.
 • Třídy školy se naplňují do počtu 30 žáků. Překročení tohoto limitu je vázáno na souhlas zřizovatele. Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny; počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví a žáků.
 • Škola zřizuje pro žáky dočasně opožděné ve výuce a pro žáky, kteří nezvládli učivo, doučovací skupiny. Skupiny jsou zřizovány dle možností vyučujících a naplněnosti rozvrhu hodin. V doučovacích skupinách zůstává žák jen po dobu nezbytně nutnou pro osvojení učiva. O účasti je vedena přesná evidence.
 • Ředitel školy ustanovuje třídní učitele, vedoucí vychovatele školní družiny a školního klubu.  Organizační směrnicí stanovuje těmto pracovníkům pracovní náplň.
 • Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Pedagogická rada nemá právo rozhodování. Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady řád školy, schvaluje řád odborných pracoven, laboratoří, tělocvičen, hřišť a dalších pracovišť.
 • Škola může organizovat školu v přírodě, lyžařské kurzy, plavecký výcvik žáků, jejich program schvaluje ředitel školy. Uskutečnění je vázáno na zájem zákonných zástupců a jejich finančních možnostech. Škola organizuje školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Plavecký výcvik je uskutečňován pouze v případě získání finančních prostředků na jeho kryti. V tomto smyslu je též doplněn školní vzdělávací program.
 • Škola ve spolupráci s lékařem pověřeným preventivní péčí o žáky napomáhá při vytváření a realizaci ozdravných programů podle aktuálních potřeb. Značný prostor je věnován prevenci proti návykovým látkám a kouření, rostoucí agresivitě mezi žáky, šikaně a v posledním roce též sebepoškozování žákyň.
 • Škola podporuje zřizování zájmových útvarů pro žáky školy; poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže.
 • Součástí školy jsou 3 oddělení školní družiny, knihovna, školní jídelna. V případě potřeby je zřizováno i čtvrté oddělení ŠD. S ohledem na vyšší počet žáků bylo požádáno o navýšení kapacity školní družiny tak, aby mohlo být čtvrté oddělení zřízeno stabilně.
 • Od 4. 9. 2006 jsou příslušné ročníky vyučovány podle Školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
 • Škola se pravidelně zapojuje do projektů vyhlašovaných MŠMT ČR, případně dalších projektů, které slouží rozvoji vzdělání žáků i učitelů.
 • Ve škole působí od ledna 2016 speciální pedagog, který pomáhá řešit vzdělávací a výchovné obtíže některých žáků, sleduje jejich vývoj, má na starosti zajištění pedagogické intervence a personální zajištění asistentů pedagoga.
 • Pedagogická intervence je zajišťována pracovníky školy, ale jejich kapacita začíná být v současné době vyčerpána.

 

 

 

Základní údaje o škole

 

Název školy je v souladu se zařazením do sítě škol:

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov

 

IČO: 830 275                      

IZO:  102 129 401               

e-mail:       1zs@1zsjirkov.cz

Statutární orgán:       Mgr. Miloš  Rousek                      reditel@1zsjirkov.cz

Statutární zástupce:  Mgr. Dagmar Nitkulincová          zastupce@1zsjirkov.cz

Výchovný poradce:   Mgr. Ludmila Bryndová                ludmila.bryndova@1zsjirkov.cz

Školní metodik prevence: Ing. Tereza hnízdilová         tereza.hnizdilova@1zsjirkov.cz

Školní metodik EVVO: Mgr. Eva Vaculová                     eva.vaculova@1zsjirkov.cz

Speciální pedagog: Mgr. Renata Potrebuješová           renata.potrebujesova@1zsjirkov.cz

 

Škola se skládá ze třech pavilonů - škola, jídelna, tělocvičny a samostatné budovy školní družiny, ve které jsou tři služební byty. Má 30 učeben - z toho 10 speciálních, 2 tělocvičny, jednu knihovnu a 18 kabinetů.

Podrobnější informace lze získat na internetové adrese www.1zsjirkov.cz.

Srovnávací přehledy o počtech pracovníků a žáků

 

Zřizovatel

 

název zřizovatele

Město Jirkov

adresa zřizovatele

Jirkov, Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11

kontakt

tel.:        474 616 411

fax:        474 616 421

e-mail    sekretariat@jirkov.cz

 

 

Součásti školy

kapacita

Základní škola

570

Školní družina

100

Školní jídelna ZŠ

500

Přípravná třída

14 (v tomto roce mimo provoz)

 

Základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků na třídu

Počet žáků na pedagoga

1. stupeň ZŠ

10

240

24

24

2. stupeň ZŠ

8

174

22

12

Školní družina

4

120

30

30

Školní jídelna ZŠ

x

260

x

x

Komentář: 3 žáci jsou vedeni v dokumentaci, ale jsou v současné době v zahraničí

 

 

 

Materiálně-technické podmínky školy

Učebny, herny

celkem 31 učeben

Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna

10 odborných učeben, knihovna, 2 multimed.

učebny + další uč. vybavené PC s připojením na internet a interaktivní tabulí

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště

dostupnost v době vyučování a zájm. činnosti

Sportovní zařízení

asfaltové a plastové hřiště, chybí dráha

Dílny a pozemky

vybavené a funkční

Žákovský nábytek

Vyhovující v souladu s patnou legislativou

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod.

pro výuku naprosto dostatečné, nákup je realizován dle požadavků vyučujících

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

v souladu s platnou legislativou

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami

18 kabinetů, 1 laboratoř, vše s dostatečným vybavením

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou

2 učebny – 39 počítačů, 17  interaktivních tabulí, PC ve třídách

Investiční rozvoj

zajišťuje zřizovatel, dále je využíván rezervní fond organizace

Komentář: na modernizaci fondu kabinetů a tříd byly využívány též zdroje z rozvojových programů.

 

 

Údaje o školské radě

Datum zřízení

16. 1. 2006

Počet členů školské rady

6

Kontakt - předseda

 misasobkova@seznam.cz

 

Údaje o občanském sdružení při škole

Registrace

18.3. 1992, MV ČR, Praha

Zaměření

zájmová činnost

Kontakt

739 271564

 

 

Přehled oborů vzdělání

 

V tomto školním roce pracovala škola v souladu se Souborem pedagogicko-organizačních

informací na školní rok 2016/2017 takto:

 

-          Všechny  ročníky ZŠ…………

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Nechci stát na okraji

Přípravná třída – Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 

Do učebního plánu školy se promítá Minimální preventivní program, který byl rozpracován podle pokynů MŠMT a na jehož základě jsou upravovány učební plány vhodných předmětů jednotlivých ročníků. Hlavní důraz je kladen na informace o negativním vlivu kouření, zneužívání lehkých drog, agresivitě a v neposlední řadě též šikaně. Z důvodu zhoršujícího se stavu byla zpracována též vnitřní směrnice, která Vychází z doporučení MŠMT a z vlastní analýzy situace ve škole. Přes všechna opatření se však situace v třídních kolektivech spíše zhoršuje. V poslední době je též problém se zneužíváním sociálních sítí. Alespoň v této oblasti je rozumná spolupráce s rodiči. Nelze to však konstatovat v jiných oblastech, především v omlouvání nekázně žáků a neplnění školních povinností.

Škola má zapracovány prvky mravní výchovy do jednotlivých předmětů a snaží se na žáky působit komplexně.  Avšak nekázeň i agresivita žáků se postupně přesouvá do nižších ročníků a tím přibývá práce jak třídním učitelkám, tak výchovné poradkyni i vedení školy. Rodiče často nevěří informacím, které dostávají ze školy a snaží se hledat chyby jinde nebo bezmezně věří tomu, co jim doma řekne jejich dítě. Mnohdy řeší rodiče situaci přeřazením svého dítěte na jinou školu, aniž by informovali vedení školy o důvodech, nebo se snažili situaci včas řešit s kompetentními osobami. Do učebního plánu je zapracována volba povolání, ochrana člověka za mimořádných situací, environmentální výchova, zdravá výživa a další skutečnosti v souladu metodickými pokyny MŠMT.

V rámci školního vzdělávacího programu jsou i nadále realizovány školní projekty, které zatraktivňují výuku a kombinují učivo z různých vzdělávacích oblastí. Žáci tak daleko lépe vnímají mezipředmětové vztahy a v učivu se lépe orientují. Tyto projekty se staly tradicí a v poslední době jejich prezentace navštěvují i rodiče či zástupci zřizovatele. Důležitým faktorem je též skutečnost, že při nich najdou uplatnění též žáci, kteří mají jinak s výukou problémy. Projekty jsou prezentovány na internetových stránkách školy, školním časopise a v regionálním tisku. Charakteristika projektů je uvedena v dalším textu. I v tomto školním roce se projevila nutnost lépe promyslet jejich skladbu a hlavně rozvržení do průběhu školního roku. I když je tato forma výuky náročná na přípravu a vedoucí projektů musí často na nácvik a přípravu věnovat i svůj osobní čas, rozhodně má význam a mezi žáky je oblíbená. Pozitivní vliv má tato činnost též na prezentaci školy na veřejnosti a je podporována též zřizovatelem školy.

 

V tomto školním roce pokračovala výuka anglického jazyka již od prvního ročníku. Zatím pouze formou nepovinného předmětu, ale prakticky s účastí všech žáků. Důvodem je především zkvalitnění a rozšíření výuky tohoto cizího jazyka.

 

Pro zájemce a pro žáky, kteří mají potíže a nedostatky, bylo otevřeno 14 skupin doučování a konzultací. Jedná se především o doučování matematiky a českého jazyka, případně cizího jazyka. Nabídka by mohla být i vyšší, ale žáci neprojevují příliš zájmu.

Pro žáky s poruchami učení byla znovu realizována logopedická náprava, podpora v rámci „Šablon“, pedagogická intervence a další podpůrná opatření. Více je uvedeno ve zprávě Speciálního pedagoga a výchovného poradce.

Jednotlivé počty žáků jsou opět uvedeny v tabulce v příloze.

 

 

Přehled personálního zabezpečení činnosti školy

a – předešlý rok       b – šk. rok 2016/17

 

 Součásti školy

Počet žáků, včetně PT

Průměrný počet žáků na třídu

Počet pracovníků celkem

-          z toho ŠD

Počet pedagogických pracovníků

 

  Včetně asistenta pedagoga

 

a

b

a

b

a

b

a

b

 

 

 

 

 

 

přep.

 

přep.

 

přep.

 

přep.

418

434

23,2

24,1

39

37,4

48

42,4

27

26

27

25,8

ŠD

104

120

30

30

3

2,89

4

3,8

3

2,89

4

3,8

 

 

 

Celkový počet odborně a pedagog. způsobilých učitelů (fyzic.) na ZŠ

Odborná a pedagog. způsobilost učitelů

v %

Celkový počet

vyučovaných

hodin na škole v týdenním úvazku

a

b

a

b

a

b

25

26

92

96

513

512

 

 

Nastoupilo nových absolventů

Nastoupilo ostatních učitelů

Odešlo učitelů

0

1

0

 

 

 

Počet důchodců pedagogických prac.

Počet odborně a pedagog. nezpůsobilých pedagog. pracovníků

Z toho - počet zájemců o dálkové studium na PF

Zájem o specializaci v dálkovém studiu

(aprobace)

Počet již studujících pedagogických prac.

3

1

0

0

1

 

Věková skladba pedagogických pracovníků (bez vychovatelek ŠD)

 

Pedagogičtí
pracovníci celkem

Do 35 let

 

Nad 35  do 45 let

 

Nad 45 do 55 let

 

Nad 55 do důchod. věku

 

Důchodový věk

 

31

5

10

7

7

2

                            

 

Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků :

 

Počty tříd v jednotlivých ročnících a počty žáků ve třídách

 

Na škole je 18 tříd, ve všech ročnících po dvou třídách. Naplněnost tříd je rozlišná – nejnižší počet

je 14, nejvyšší 29. Celkový počet žáků oproti minulému roku vzrostl o 16 žáků.

Z celkového počtu žáků je 211 chlapců. V přípravné třídě bylo 12 žáků, z toho 11 chlapců.

 

 

    Přehled žáků podle místa bydliště:

 

 • Jirkov  ...................................      390                    
 • Chomutov  .............................       12                  Vysoká Pec, Drmaly, Pyšná  ........  14    
 • Boleboř, Orazím, Zaječice ....       13                  Otvice  ........................................       3
 • Vrskmaň ....................................     0                  Zahraničí    .................................       3
 • Blatno         …………………….    2                  

 

 

Přehled prospěchu a chování

 

 

 

ROČNÍK                      

Počet žáků celkem

Počet žáků s PP.

Počet

žáků

s vyzna-menáním

 

Prospěl

 

Počet  žáků s nedostatečnými k

30. 6.

Počet žáků  opakujících ročník rovnou bez OZ

Počet žáků s opravnými zkouškami z 1 předmětu

Počet žáků s opravnými . zkouškami ze 2 předmětů

Počet žáků se zkouškami v náhr.termínu.

             1.

52

3

48

2

2

        0

1

1

0

             2.

57

4

48

9

0

0

0

0

0

             3.

53

4

49

 4

0

0

0

0

0

             4.

30

8

17

13

0

0

0

0

0

             5.

54

7

40

14

0

0

0

0

0

             6.

55

4

30

24

1

0

0

0

           0

             7.

49

7

13

33

3

0

1

0

0

             8.

32

6

 7

17

8

0

8

0

0

             9.

37

2

8

28

1

0

1

0

0

CELKEM

   419

45

254

150

15

0

11

1

0

 

 

 

K 30. 6. neprospělo celkem 15 žáků, z tohoto počtu je 12 žáků s opravnou zkouškou,

3 žáci postupují do vyššího ročníku bez opravné zkoušky.      

 

K datu 31. 8. 2017 neprospěli 4 žáci po opravných zkouškách. Dva žáci ukončili školní docházku.

Žákům s integrací a žákům s poruchami učení bude i nadále věnována zvýšená pozornost a účinnost přijatých opatření bude každé čtvrtletí vyhodnocována VP a vedením školy.

 

 

 

 

                     

Počet žáků

celkem

Počet žáků s 2 st.

z chování 

Počet žáků s 3.st.

z chování

 Omluvené

hodiny celkem

Neomluvené

hodiny celkem

Celkem

1. pololetí

413

1

0

17 454

124

Celkem 2.pololetí

419

2

0

19 866

24

Celkem školní rok

xxx

3

0

37 320

148

 

Za celý školní rok bylo uloženo celkem 112 napomenutí třídního učitele, 50 důtek třídního učitele a

21 důtek ředitele školy. Vedle těchto výchovných opatření bylo uděleno třídními učiteli

26 pochval, které však nebyly natolik významné, aby byly zapsány i na vysvědčení. Ve většině případů se jednalo o pochvaly za úspěšnou reprezentaci školy. Ředitelem školy bylo uděleno

celkem 24 pochval na návrh třídních učitelů nebo vedoucích projektů.

 

Vyučovací formy a metody

I v tomto školním roce byly uplatňovány prvky společného vzdělávání, v tomto roce již s podporou státu. Situace se ještě více zlepšila s nástupem asistentů pedagoga. Vyučující byli v této oblasti proškoleni, ale pravdou zůstává, že bude třeba další vzdělávání a hlavně delší čas, aby byla práce ve třídě optimální a spolupráce vyučujícího a asistenta plnila funkci na sto procent. Hlavně ve třídách s vyšším počtem žáků je práce učitele z tohoto pohledu náročná a vyžaduje zároveň i mnohem více času na přípravu. Zde se ukazuje nezastupitelná úloha speciálního pedagoga a ještě stále též výchovného poradce, který rozhodně není na naší škole jen poradcem kariérním. Vedení školy se snaží tyto práci a výsledky ohodnotit i v rámci odměn.

Rozhodně se zlepšila i spolupráce s třídními učiteli a dalšími vyučujícími. Lépe se daří odstranit některé dřívější nedostatky. Zde bude do dalšího období ještě třeba zlepšit a prohloubit práci metodických orgánů, které by se měly scházet častěji a o změněných podmínkách ve třídách více diskutovat. Stále totiž přibývá žáků s podpůrnými opatřeními a tím stoupá samozřejmě i náročnost práce. Dalším kladem v této oblasti je též kvalitní vybavení školy technikou a podpůrnými programy. I zde sice bude třeba dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ale práce rozhodně přináší alespoň u některých žáků výsledky.

Z našeho pohledu by bylo třeba v brzké době revidovat RVP, protože jeho neustálé doplňování a změny, práci učitelů jen ztěžují. Dalším problémem našeho regionu je značná migrace žáků a tím často nastává situace, kdy přicházejí žáci ze škol s odlišným učebním plánem. Jestliže nastoupí žák, který měl ve škole např. jiný cizí jazyk, dostáváme se do situace téměř neřešitelné Stejná je situace u cizinců, kteří neovládají český jazyk, nebo u „navrátilců“ ze zahraničí, kteří mají vědomosti o několik ročníků nižší.

 I přes rozdílné názory některých pedagogů je třeba zdůraznit úlohu výchovně vzdělávacích školních projektů. Právě v nich se velmi často dobře uplatňují žáci, kteří nejsou z nejrůznějších důvodů úspěšní v běžných vyučovacích hodinách. Teprve když člověk vidí na vlastní oči s jakým zápalem se žáci zapojují a jak se projevují, pochopí plně jejich význam. Proto budeme v této cestě i nadále pokračovat.  Je právě jedním z poslání školy, aby žák také zažil ve škole úspěch a aby se necítil „na okraji“ jak je uvedeno v názvu ŠVP. Zároveň mají žáci možnost v těchto projektech více uplatnit a rozvíjet výtvarný, hudební či herecký talent, prohlubovat komunikační a sociální vlastnosti. V některých předmětech jsou žáci vedeni k tzv. kritickému myšlení a je jim umožňováno získávat informace i zážitkovou formou (např. setkání s pamětníky, exkurze, odborně vedené workshopy). I proto se škola zapojuje i do projektů s větší než školní působností. Tyto projekty a činnosti však je třeba více jak časově tak obsahově koordinovat.

I přes veškerou snahu vedení školy a vyučujících je stále dost problémů a nedostatků, které přetrvávají z minulých let a kdy se nedaří plnit všechny body a úkoly dlouhodobého rozvoje školy. Byť na škole existuje řada podpůrných opatření je stále dosti vysoké procento žáků, především na druhém stupni, kteří tyto cíle nenaplňují a nejsou úspěšní.  Problém vyplývá ze skutečnosti, že celá strategie předpokládá aktivní přístup žáků a jejich ochotu k sebevzdělávání. Škola má sice za úkol naučit maximum již při přímém vyučovacím procesu, ale předpokládá též domácí přípravu, která je u části žáků nedostatečná. To se projevuje například při zpracovávání domácích cvičení. Z tohoto důvody byly do školního řády zavedeny domácí úkoly mezi základní povinnosti žáka. Rozhodně je třeba zlepšit informovanost rodičů a zkvalitnit spolupráci s nimi především tam, kde žáci zaostávají. Výrazným kladem v této oblasti je skutečnost, že značná část rodičů se naučila využívat přednosti elektronického informačního systému, kde je možné zadávat více informací a rodiče tak mohou dříve reagovat.  

Většina vyučovacích hodin měla v minulém období standardní průběh a splnila svůj cíl. Metody výuky byly voleny vhodně vzhledem k obsahu výuky. Plánování a bezprostřední příprava výchovně-vzdělávací práce jsou promyšlené. Na druhé straně je možno vidět dostatek hodin, kde jsou uplatňovány opravdu moderní formy práce a kdy jsou žáci zapojeni do vzdělávání mnohem více. Jsou zaváděny motivační a relaxační prvky především na prvním stupni. Přesto ještě stále dochází k tomu, že hodina časově nevyjde a na tuto skutečnost není operativně reagováno. Občas nejsou v pořádku úvody hodin, kdy nejsou jasně stanoveny cíle hodin a jednotlivá témata. Forma provedení v převážné většině odpovídá danému tématu. Přetrvávajícím nedostatkem je někdy nepřesné a nespisovné vyjadřování vyučujících. Další skutečností, na kterou bylo opakovaně upozorňováno, jsou závěry hodin se získáním zpětné vazby, oblast motivační, práce se zaostávajícími žáky a v práci s chybou. Při výuce by se měla častěji objevovat skupinová a individuální práce, větší prostor je třeba věnovat upevňování učiva s využitím mezipředmětových vztahů. Větší prostor musí být věnován komunikaci s žákem, případně komunikaci mezi žáky. Do procesu je třeba zapojovat všechny žáky. Pouhé doplňování pracovních listů nebo sešitů rozhodně nestačí. Toto je třeba využívat pouze jako doplněk a ověření získaných vědomostí.

 Část žáků stále zvládá učivo pouze krátkodobě a nedokáže ho použít při řešení kombinovaných úloh. Opakovaně narážíme na vyjadřovací schopnosti žáků, schopnost logického myšlení a schopnost obhajoby vlastních závěrů. Celý tento problém souvisí s čtenářskou gramotností, která je nedostatečná a vede k tomu, že žáci nedokáží pracovat s textem. Vzhledem k tomu, že je tomuto problému věnována stále větší pozornost ze strany učitelů ve všech předmětech, dochází k postupnému zlepšování. Je třeba odstranit problém, kdy žák dokáže velmi dobře pracovat s počítačem, ale nedokáže přečíst a porozumět slovní úloze. Tento problém je opakovaně probírán na provozních poradách i pedagogických radách, ale z dlouhodobého hlediska nejsou cíle naplňovány. I zde mají nezastupitelnou úloho školní projekty. Na nich se ukazuje, že když žáci chtějí a jsou dostatečně motivováni, dají se některé bariéry překonat. Vzbudit ale zájem části žáků v běžných hodinách je značně obtížné. Navíc se pomalu vytrácejí pozitivní vedoucí kolektivu a na jejich místo často nastupují jedinci, s kterými mají vyučující spíše problémy.

 

Hodnocení žáků a komunikace

Hodnocení žáků ze strany učitelů se do značné míry sjednotilo a je v souladu s „klasifikačním řádem“ školy. Zde se právě ukazuje důležitá úloha metodických orgánů. Učitelé respektují dohodnutá pravidla a to se odráží i v kladném hodnocení samotnými žáky. Do dalšího období je třeba zvýšit efektivnost komunikace mezi jednotlivými vyučujícími. Jedná se například o řešení konfliktních situací ve třídě nebo koordinaci při zadávání prověrek. Zdánlivě se jedná o maličkosti, které však způsobují problémy a konfliktní situace. Tyto a podobné situace je třeba řešit společně na provozních poradách nebo v pedagogické radě tak, aby i ostatní učitelé měli možnost vyjádřit svůj názor. Bylo by však třeba vyjadřovat nejen názory negativní, ale navrhovat též možná řešení. Nejen proč to nejde, ale co udělat, aby se situace zlepšila.

Nástroje a metody hodnocení jsou dostatečně srozumitelné a vedle hodnocení vědomostí je zohledňována i oblast dovedností. Učitelé jsou dostatečně seznámeni se složením žáků ve třídě a snaží se respektovat individuální schopnosti žáků. Konkrétní pravidla jsou vždy konzultována s výchovným poradcem, případně s poradenským centrem. Rodičům, kteří mají o práci svého dítěte ve škole opravdový zájem, je poskytováno dostatečné množství informací tak, aby vždy mohlo dojít ke zlepšení práce ve škole. Zde by bylo dobré zaktivizovat Radu rodičů i Školskou radu. Rozhodně není dobré, když se řeší až vzniklé konflikty, kterým by se dalo dřívější informovaností předcházet. Stále se objevuje problém, že rodiče se obávají vyjádřit svůj názor z obavy, že se to odrazí na hodnocení jejich dítěte. Podobně by bylo třeba, aby se zlepšila i práce žákovského parlamentu. Ukazuje se totiž, že žáci se často obávají méně než  jejich rodiče.

Stále je však ještě třeba zlepšit a ve větší míře používat vzájemné hodnocení a sebehodnocení žáků. Také hodnocení výsledků ze strany učitele bývá někdy málo konkrétní a adresné. Tím občas vzniká u žáků dojem, že hodnocení není objektivní a spravedlivé. I přes skutečnost, že bylo toto téma opakovaně probíráno na pedagogických radách, je ve vlastních hodinách vidět v míře ne dostatečné.

Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Od ledna 2016 bylo na škole zřízeno školní poradenské pracoviště v souladu s Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách. Ve znění Vyhlášky č. 116/2011 Sb. a Koncepce poradenských služeb poskytovaných škole z roku 2005.

Poradenské služby zajišťuje: výchovný poradce, školní metodik prevence a školní speciální pedagog.
Pokud to podmínky školy umožňují, tak jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami zařazováni do běžných tříd.
Podle doporučení PPP nebo SPC je třídním učitelem ve spolupráci s dalšími vyučujícími zpracován IVP, který je přizpůsoben individuálním potřebám dítěte.
Při zpracování IVP se snažíme zabezpečit tyto podmínky:
- respektovat individuální potřeby žáka
- zohledňovat zdravotní hlediska
- uplatňovat diferenciaci při organizování činností, stanovování obsahu, forem a metod výuky
- podle kapacitních možností zabezpečit pedagogickou intervenci nebo speciálně pedagogickou péči pod vedením školního speciálního pedagoga
- zohlednit speciální vzdělávací potřeby žáka při hodnocení výsledků vzdělávání (např. uplatněním slovního hodnocení)
- očekávané výstupy vzdělávacích předmětů upravujeme tak, aby byly pro žáka reálné a splnitelné, tomu je přizpůsoben i výběr učiva

Učitelé v hodinách  přistupují k těmto žákům diferencovaně, nechybí individuální přístup při zadané samostatné práci. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami jsou při písemných činnostech zadávány kratší písemné celky, je upřednostněn jejich mluvený projev. Vyučující kladou na tyto žáky menší nároky než na ostatní žáky, například místo diktátů jsou těmto žákům zadávána doplňovací cvičení a opisy textu a v jejich zadávání je vytvořen systém diferenciace podle schopností a typu poruch jednotlivých žáků

Výchovný poradce řeší výchovně-vzdělávací a vztahové problémy žáků, problematiku volby povolání, evidenci a spoluúčast při tvorbě individuálních učebních plánů a plánů pedagogické podpory, pomáhá při řešení osobních problémů žáků a adaptačních potíží žáků prvních tříd. VP spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SVP a OSPOD Chomutov a OSVaŠ Jirkov. Kontakt se žáky a jejich zákonnými zástupci je zajištěn v konzultačních hodinách a podle potřeb žáků a rodičů. Informace předává VP žákům prostřednictví třídních učitelů a na nástěnce. Rodiče jsou informováni na třídních schůzkách a zápisy v žákovských knížkách. Závěry z jednání s rodiči jsou zdokumentovány.

Speciální pedagog připravuje a ovlivňuje podmínky pro zařazování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje proces vzdělávání těchto žáků. Provádí speciálně pedagogické diagnostické činnosti, pomáhá vytvářet a koordinovat vznik IVP a PLPP pro žáky, realizuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje reedukační péči. Metodicky vede asistenty pedagoga, poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům, žákům a pedagogickým pracovníkům. Je konzultantem pro potřeby komunikace se školskými poradenskými zařízeními. Pomáhá s výběrem speciálních učebních materiálů a pomůcek.

 

Školní projekty

 

Zapojení do projektu EU

 

     Od 1.9. 2016 se naše škola zapojila do projektu financovaného z evropských fondů.

 

Název projektu: Zlepšujeme výuku

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0000941

 

Období realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018

 

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 1.119.686,- Kč hradíme následující aktivity:

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Inkluze

CLIL ve výuce na ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

   

Dějepisné projekty ve školním roce 2016-2017

 

    „Keltové“

     V 6. ročníku proběhl  projekt na téma Keltové. Žáci se projektu věnovali v hodinách dějepisu, literatury, výtvarné a hudební výchovy. Seznamovali se především s historií, kulturou a zvyklostmi Keltů. Připravovali ve skupinách krátké dramatizace a hudební vystoupení. V hodinách výtvarné výchovy připravili kostýmy a kulisy. Projekt byl zakončen vystoupením pro mladší spolužáky z 1. stupně.

     „Život na středověkém hradě“

     V 7. ročníku se žáci věnovali projektu Život na středověkém hradě a jejich cílem bylo seznámit se s částmi a funkcí hradu, dobýváním hradů a obyvateli hradu. Ve výtvarné výchově vytvořili kulisy- hlavní části hradu, kostýmy a rekvizity. Nacvičili krátké dramatizace a zpěv písně. Závěrečné vystoupení bylo určeno žákům druhého stupně a v odpoledních hodinách měli možnost představení zhlédnout i rodiče žáků.

     „ Národní obrození“

     V 8. ročníku proběhl projekt Národní obrození zaměřený na osobnosti tohoto období. Každý z žáků představil jednu osobnost v krátkých vystoupeních. Žáci nacvičili zpěv písní a tanec. Ve výtvarné výchově se věnovali především kresbě portrétů osobností. V hodinách literatury se seznamovali s vybranými díly českých obrozenců a jejich dramatizaci. Závěrečná prezentace projektu proběhla v prostorách zámku Červený hrádek.

     „Jirkovští židé“

     V 9. ročníku se žáci věnovali projektu s regionálním zaměřením Jirkovští Židé. Seznamovali se s historií židů v Jirkově na základě dochovaných písemných a obrazových pramenů. Zároveň propojovali tyto dějiny s obecnými událostmi především z období holocaustu. Seznámili se také s historií a architekturou jirkovské synagogy. Zde proběhla závěrečná vystoupení pro spolužáky 7. a 8. ročníku, pro žáky z ostatních jirkovských škol a pro rodiče. V dalších třech dnech provázeli žáci synagogou zájemce z řad veřejnosti. Jirkovská synagoga byla vystoupením našich žáků oživena po více jak půl století, kdy sloužila jako sběrna. Žáci vyzdobili synagogu vlastními výtvarnými pracemi a fotografiemi. Ve skupinách připravili krátké scénky a dramatizace vybraných literárních děl na téma holocaustu. Nacvičili židovský tanec, zpěv písně a představili dva významné židovské svátky.

     „Příběhy bezpráví“

     V 9. ročníku proběhl také projekt Příběhy bezpráví, tentokrát na téma Rok 1968. Tento projekt probíhá ve spolupráci s českou televizí a naše škola se ho pravidelně účastní. Letos  žáci zhlédli film k událostem z roku 1968 a emigraci z Československa a následně se zúčastnili besedy s pamětníkem.

     „Příběhy našich sousedů“

     V 8. ročníku se žáci v rámci semináře společenskovědních předmětů věnovali projektu Příběhy našich sousedů a zpracovávali vzpomínky dvou vybraných pamětníků. Nejdříve nahráli vzpomínky na diktafon, následně napsali scénář reportáže, nahráli své vstupy a vše sestříhali a vytvořili vlastní reportáž o určitém období pamětníkova života. Práci završili prezentací reportáží, na kterou se dostavil i jeden z pamětníků. Žáci obdrželi certifikáty a pamětníci pamětní listy od organizace Post Bellum. V rámci projektu navštívili žáci budovu rozhlasu v Ústí nad Labem. Reportáže budou umístěny na portálu Příběhy našich sousedů“

 

 

Projekt Jirkovští židé

  

Dějepisné exkurze

 

     Žáci se v rámci výuky dějepisu zúčastnili několika exkurzí v návaznosti na plánované historické projekty.

     6. ročník navštívil History Park v Ledčicích, kde se žáci seznámili se základy archeologického výzkumu a mohli si i některé činnosti vyzkoušet. Exkurze byla ideální jako motivace do nového předmětu, proto se uskutečnila v září.

      Žáci 7. ročníku navštívili hrad Loket v rámci projektu Život na středověkém hradě. Zde se seznámili s historií hradu, jeho důležitými částmi a navštívili expozici práva útrpného, která je umístěna v podzemních prostorách hradu. Součástí exkurze bylo i vyplnění pracovních listů.

     Žáci osmého a devátého ročníku měli možnost zúčastnit se pochodu smrti. Tento pochod měl uctít památku vězňů, kteří šli pochod smrti na konci války z koncentračního tábora Buchenwald.  Žáci prošli část trasy, a to z Žatce do Stranné (cca 12 km). Následně se v základní škole v Březně setkali s pamětnicí paní Štichovou, která prošla Terezínem, Osvětimí a transportem smrti z tábora Mauthausen. V Žatci měli žáci možnost navštívit synagogu a seznámit se s její historií.

     Vybraní žáci 8. a 9. ročníku navštívili budovu  rozhlasu v Ústí nad Labem. Zde se seznámili s historií budovy, s jejími prostorami a především s prací reportérů. Byli svědky živého vysílání a mohli si vyzkoušet mluvit do mikrofonu přímo ve studiu.

     Žáci devátého ročníku navštívili v červnu Památník v Lidicích. Zde zhlédli filmové dokumenty, působivou expozici o událostech v Protektorátu Čechy a Morava a vyhlazení Lidic. Následně  s průvodcem prošli významná místa bývalé vesnice Lidice.

  

Jirkovský advent

I v tomto školním roce se naše škola zapojila do charitativní akce. Žáci v hodinách výtvarné výchovy, šití, v rámci výtvarného kroužku, kroužku ručních prací vyráběly předměty pro prodej na „Jirkovském adventu“, který se koná již tradičně na jirkovském náměstí v předvánočním období. Na stáncích naší školy se objevily keramické předměty, trička s ručně malovanými motivy, batohy s malovanými dekory, šperky z provázků, drátků a korálků, papírové výrobky, perníčky, betlémy, andílci a řada dalších dětských výrobků. Součástí prodeje byla i nabídka výborné zelňačky ve zdobených miskách, sladkých muffin a dětského punče v krásně vyzdobených hrníčcích. V odpoledních hodinách se konalo vystoupení žáků dvou základních škol a dalších jirkovských organizací. Podařilo se nám dosáhnout částky 27 983,- Kč a opět jsme získali 1. místo v prodeji. Výsledná částka z obou dnů adventu pak byla 153 000,-Kč a byla určena na nákup dvou invalidních vozíků pro handicapované chlapce z Jirkova.

 

Závěrečná zpráva EVVO – 2016/17

 Naše škola je dlouhodobě zapojena do programu Recyklohraní, tímto školním projektem, který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadu, rozvíjíme vztah dětí k životnímu prostředí. Třídíme elektroodpad a baterie.

Pravidelně organizujeme sběr papíru. Zapojují se i rodiče a pomáhají dětem se sběrem. Tento školní rok jsme sbírali opět v září, v prosinci, v lednu, v dubnu a v červnu. Pokud hodnotím tento školní rok, sběr papíru je velmi úspěšný a žáci se naučili nejen s ním šetřit, ale i přemýšlet o jeho spotřebě, což je cílem tohoto projektu a ten se nám daří plnit.

V rámci EVVO se první stupeň zaměřuje na význam a poznávání rostlin, zvířat, zdravého životního stylu (formou besed, Projektu Den Země, Projektu Zdravá 5, Projektu ovoce do škol), vycházek do přírody, exkurzí do ZOO, botanických zahrad, obor, návštěvou statků, farem, programů recyklace, výjezdů do ŠvP).

Les ve škole: Třída 5.A, pod vedením p.Fesslové získala mezinárodní certifikát Lesní třídy a jako dárek získává patronaci na 10m2 Nového pralesa na Ještědském hřebeni na jeden rok.

Druhý stupeň:V rámci hodin F, Př, CH, Z a M se žáci i letos podíleli na přípravě řady projektů. V říjnu a listopadu proběhl v 9. ročníku projekt s názvem Cukry, tuky a my,  součástí byla též individuální laboratorní práce na dané téma, protokol z této práce doplněný fotografiemi. Výsledky prezentovali nejen před spolužáky, ale staly se také součástí výstavy na druhém stupni. V březnu se konal projekt s názvem Energie a my. V tomtéž měsíci se konal projekt Elektrochemie – žáci vypracovali laboratorní práci na dané téma a prezentovali před spolužáky připravené prezentace v PPT. Posledním projektem byl Můj stát (9. třídy)- projekt z oblasti aplikované chemie. Součástí výuky přírodovědných předmětů byly také exkurze. V lednu se žáci seznámili s druhy energií na exkurzi v ESOZ v Chomutově. V dubnu Den Země prožili na exkurzi v Litvínově – ekologické dopoledne ve Schola Humanitas, někteří na Měděnci v dole, další na Červeném Hrádku - soutěž družstev pořádaná Lesy ČR. V červnu se žáci 6.B a 7.A podívali do ZOO v Praze. Žáci s volitelným předmětem Práce s materiálem navštívili v závěru roku kovářskou dílnu na Červeném Hrádku. V květnu v 6.ročníku proběhl Myslivecký den.V červnu v oblastním kole 3. ročníku environmentální soutěže Ekologia Invicta (Schola Humanitas Litvínov) obsadilo družstvo žáků 8. ročníku 3. místo.

 

Mgr. E. Vaculová     

koordinátor  EVVO

 

 

Výsledky prověrek a testování žáků

                                                                                                                             

Škola již tradičně využívala testů Kalibro a dalších testovacích materiálů.

Kalibro:

V letošním školním roce škola byly využity testy  Kalibro pro 3., 5., 7. a 8. ročník.

Testované oblasti jsou patrné z níže uvedené tabulky

Z celkového počtu osmnácti testů bylo dosaženo srovnatelných nebo lepších výsledků ve srovnání  s republikovým průměrem u osmi testů. Poměrně velk rozdíly byly tentokrát zaznamenány mezi třídami v jednotlivých ročnících. Nejhoršího výsledku bylo dosaženo v matematice ve třetím ročníku a ve třídě 8. A. Obecně lze konstatovat, že matematické dovednosti jsou méně upevněné a žáci mají problémy s jejich uplatněním v logických úlohách.

Ve třetí třídě lze horší výsledek přičíst též tomu, že se žáci s tímto způsobem práce setkali poprvé.

Naopak dobrých výsledků bylo dosahováno v českém jazyce, humanitním základu a anglickém jazyce. Ve srovnání s minulými roky nedochází k žádnému výraznému zlepšení.

Přehled jednotlivých výsledků je uveden v tabulce. Jednotlivými výsledky se zabývali jednak vyučující, tak metodické orgány.

Rozbory zahajovacích a pololetních prověrek byly probírány na pedagogických radách.

Kalibro:

 

 

3. A Čj 

3. A Mt

3. B Čj

3. B Mt

5. A  Čj

5. B Čj

5. A Mt

5. B Mt

7. A Hum.z

Úspěšnost

48,9

29,8

67,2

49,3

60,8

65,1

34,5

41,1

61,2

ČR

54,1

39,8

54,1

39,8

64,1

64,1

46,7

46,7

63,7

 

 

 

7. B Hum.z

7. A Ekonom

7. B Ekonom

8. A ČJ 

8. B Čj

8. A Mt

8. B Mt

8.A

Aj

8. B Aj

Úspěšnost

67,2

52,8

61,5

55,4

62,3

41,0

45,5

55,1

60,4

ČR

63,7

58,4

58,4

61,1

61,1

50,6

50,6

58,1

58,1

 

 

 

 Zpráva výchovného poradce za školní rok 2016 – 2017

 

1)      Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Celkem je na naší škole vzděláváno 45 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Na 1. stupni naší školy pracují 3 asistenti pedagoga a jeden na druhém stupni. Bez jejich práce by kvalitní vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebylo možné.  Od příštího školního roku se počet asistentů pedagoga bude zvyšovat.

Většina pedagogů prošla opakovaným školením a spolupracuje s Centrem na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji. Centrum nám poskytlo kontakt na tlumočníka pro jednání s rodiči a učitelům  pomáhá s tvorbou pracovních listů pro žáka cizince.

Na naší škole je realizována náprava specifických poruch učení a pedagogická intervence  pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vedou jí jednotliví vyučující a speciální pedagog Mgr. Potrebuješová.

V letošním školním roce byla na naší škole obnovena přípravná třída, kterou navštěvuje 14 žáků. Jejich příprava pro snadnější start po nástupu do školy se již osvědčila v předcházejících letech, kdy na naší škole fungovala.

 

2)      Péče o vycházející žáky

13. 9. 2016 se konaly úvodní třídní schůzky, na kterých byly rodičům vycházejících žáků předány základní informace o přijímacím řízení na střední školy a letáčky s odkazy na stránky internetu a organizace, které pomáhají vycházejícím žákům s výběrem střední školy. Zároveň byly nabídnuty konzultace k volbě povolání na naší škole. Během školního roku proběhlo celkem  9 pohovorů k volbě povolání se žáky a jejich rodiči.

15. 11. 2016 se konaly informační třídní schůzky pro vycházející žáky a jejich rodiče se zástupci středních škol z našeho regionu. Tradičně se dostavili zástupci všech chomutovských středních škol i řada dalších z regionu.

 

Přehled exkurzí žáků k volbě povolání:

    

 1. 11. 2016 – exkurze výběru žáků 8AB na Gymnázium Jirkov

            9. 11. 2016 – 8AB + 9AB – exkurze na výstavu „Vzdělávání 2017“ v Chomutově

            5. 12. 2016 – 8AB exkurze na ESOZ Chomutov technické obory a v

                                  hodinách  praktické výuky na SŠ zdravotní

            18. 1. 2017 – 8AB – exkurze SOŠ služeb v Litvínově – řemeslné obory

            7. 2. 2017 – 8AB výběr žáků – SPŠ Chomutov, praktické ukázky v dílnách

            20. 4. 2017 – 8AB – Technodays – exkurze na přehlídku zaměstnavatelů našeho                               regionu

 

       Přehled vycházejících žáků:

      6 leté gymnázium – 1 žák

      4 leté gymnázium – 6 žáků

      Střední odborné školy s maturitou – 26 žáků

      Soukromé SOŠ s maturitou – 3 žáci

      3 leté učební obory – 10 žáků

 

3)      Program „Obědy pro děti“

Již druhým rokem je naše škola zapojena do projektu, který se snaží začleňovat sociálně znevýhodněné děti. V letošním školním roce program podpořil 15 žáků, v příštím školním roce to bude již 20 žáků.

 

4)      Řešení výchovných problémů

Od počátku školního roku jsme zaznamenali několik závažných případů sebepoškozování v osmém a sedmém ročníku, příčinou byly osobní a rodinné problémy. Ve dvou případech dále došlo k pokusu o sebevraždu požitím většího množství léků.  Ve spolupráci s odborem školství města Jirkova jsme pro danou třídu zajistili krizovou intervenci – besedu s psychologem a následně celý program sekundární péče, kdy se třídou pracovala psycholožka formou skupinových a individuálních pohovorů a besed. Zážitkový program – přespání ve škole - byl pro vysokou nemocnost žáků přeložen na září příštího školního roku.

Na konci školního roku je situace ve třídě stabilizovaná. Spolupracujeme při řešení problémů s OSPOD při Magistrátu města Chomutova, výchovná poradkyně a speciální pedagožka se zúčastnily případové konference k řešení složité životní situace naší žákyně, spolupracovali jsme i s Dětským domovem ve Vysoké Peci.

Celkem proběhlo 25 jednání s rodiči, na kterých jsme řešili :

-          problémy ve vzdělávání žáka cizince, problémy se vzděláváním dětí po návratu z dlouhodobého pobytu v zahraničí

-          neomluvenou absenci

-          sebepoškozování a pokusy o sebevraždu

-          problémy se spolužáky v třídním kolektivu

-          přestupy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na naší školu a zajištění odpovídajících podmínek

-          nedostatečnou hygienu, výskyt vši dětské

-          nedostatečnou přípravu do školy, neprospěch, velmi častou absenci omlouvanou pouze rodiči

-          porušování léčebného režimu

-          kázeňské problémy, porušování školního řádu

       Na závěr školního roku jsme se obrátili na Policii ČR při řešení šikany v 6. ročníku

 

 

Hodnotící zpráva školního speciálního pedagoga  -  šk. rok 2016-2017

 

Školní speciální pedagog na škole působí od ledna 2016. Spolu s výchovným poradcem a metodikem prevence je součástí týmu školního poradenského pracoviště.

Pracovní náplň a aktivity školního speciálního pedagoga (dále jen ŠSP) jsou v prostředí školy řízeny aktuálními potřebami školy, žáků, pedagogů a zákonných zástupců žáků a to v souladu s platnou legislativou (především vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb, vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zákonem č. 101/2001 Sb. o ochraně osobních údajů).

V průběhu školního roku se školní speciální pedagog dlouhodobě věnoval žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito žáci byli do péče speciálního pedagoga zařazováni  na základě doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologická poradna) a se souhlasem zákonného zástupce. Speciálně pedagogická péče probíhala individuálně nejčastěji v časovém rozsahu 1 vyučovací hodiny 1x týdně. Obsah práce zejména reedukace vycházela ze závěrů školského poradenského zařízení.

Učitelům byly poskytovány metodické konzultace týkající se forem individuálního přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům se studijními a výchovnými potížemi, s adaptačními problémy. Školní speciální pedagog se účastnil náslechů ve třídě se souhlasem zákonných zástupců se zaměřením na žáky s výše uvedenými potížemi.

V souladu s novou legislativou byl ŠSP spolu s výchovným poradcem školy stanoven jako konzultant s dalšími institucemi a odborníky typu PPP, SPC, SVP, neurolog, pedopsychiatr atd. Standardní činností se tak stala konzultace a účast na zpracování „Návrhu podpůrných opatření“ a kontrola „Doporučení“ příchozích ze školských poradenských zařízení. Součástí je následné zajištění informovaného souhlasu zákonného zástupce s realizací podpůrných opatření, zajištění reedukační péče či doučování v prostředí školy, zmapování pomůcek, jejich objednání a evidence prostřednictvím zápisu do karty  „žáka“.

V rámci poradenských služeb je zajištěna také příprava dokumentů pro zákonné zástupce a dopomoc při jejich vyplňování (žádost o vyšetření; žádost o vzdělávání dle IVP aj.). Příprava podkladů a dokumentů pro ředitele školy k zahájení a rozhodnutí v rámci správních úkonů (souhlas se vzděláváním  dle IVP, žádost o asistenta pedagoga). ŠSP ve spolupráci s ředitelem školy zajišťuje také administrativní úkony při sběru dat dětí se speciálními vzdělávacími potřebami pro statistické a finanční účely (sběr dat R 44-99; Bakalář).

Na vlastní žádost rodičů nebo doporučení učitelů (se souhlasem zák. zástupců) se ŠSP věnoval zejména žákům s výukovými a výchovnými obtížemi nebo u kterých se projevovaly příznaky specifických vývojových poruch učení a chování. Na základě speciálně pedagogické diagnostiky vytvářel ve spolupráci s učiteli plány pedagogické podpory, podílel se na jejich vyhodnocování. Rodičům byly poskytovány metodické konzultace k výchovnému a vzdělávacímu vedení dětí.

Školní speciální pedagog byl přítomen u zápisu do 1. tříd ZŠ a podílel se na vytypovávání dětí školsky nezralých, nepřipravených.

Učitelům 1. i 2. stupně byla ŠSP poskytována podpora a pomoc při vytváření individuálních vzdělávacích plánů a podpůrných opatření v rámci 1. – 5. stupně podpory. Probíhalo revidování individuálních vzdělávacích plánů u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dle potřeby byly podávány návrhy k příp. úpravám či změnám. ŠSP se podílel na metodickém vedení asistentů pedagoga.

Směrem k žákům a zákonným zástupcům dále probíhaly individuální pohovory v případě osobních či rodinných potíží žáků, poradenská činnost v oblasti efektivní domácí přípravy, sociokulturní problematiky, krizové intervence (sebepoškozování), depistážní a diagnostická činnost, reedukační péče.

V rámci nadstandardních činností v tomto školním roce ŠSP zajistil dvě vzdělávací akce financované z prostředků MAP (Mgr. Straka) – program KUPOZ, kterého se zúčastnil jeden pedagog školy a Kurz reedukace specifických poruch učení, který absolvovali  2 pedagogové školy.

V oblasti dalšího vzdělávání si také školní speciální pedagog rozšířil své diagnostické a kompetenční schopnosti absolvováním studia „Speciální pedagogika“ v rozsahu 350 hodin; „Baterie testů fonologických schopností pro děti předškolního a raného školního věku; „Diagnostika míry školní připravenosti – MaTeRS a seminář k sběru dat R 44 – 99.

Zpracovala: Mgr. Renata Potrebuješová, školní speciální pedagog

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PRGRAMU

ŠKOLNÍ ROK: 2016/17

 

   Ve školním roce 2016/17 byl uskutečňován MPP pod názvem: „ Učíme se žít zdravě“.

Škola vstoupila do dlouhodobého programu školské všeobecné primární prevence Hravě o prevenci, Zdravá 5, Ovoce a zelenina do škol. Na prevenci rizikového chování spolupracovala s MěP Jirkov podle programu AJAX a s dalšími organizacemi podporující prevenci rizikového chování: SVP DYÁDA, OSPOD, Policie ČR, SZŠ CV, ZÚ Ústí nad Labem. Preventivní aktivity byly rozděleny do preventivních bloků, které se prolínaly celým výchovně vzdělávacím procesem a tak přispěly k prevenci společensky nežádoucích jevů u dětí.

 

I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU:

Vzdělávací akce pro ŠMP a VP v oblasti prevence:

 

Srpen 2016 :  Proškolení pedagogických pracovníků - Autismus

Říjen  2016 :  Možnosti výuky 1. pomoci na ZŠ – Mgr. L. Bryndová, Mgr. D. Režná

Květen 2017 : Proškolení pedagogických pracovníků – Individuální vzdělávání žáků,

                        Plán pedagogické podpory.

Průběžně 2016/17 : Setkání školních metodiků prevence, výchovných poradců

                                 Mgr. D. Režná, Mgr. L. Bryndová

 

  Spolupráce s pedagogickými pracovníky:

 

-        plnění preventivních aktivit v rámci RVP v daných předmětech

-         průběžné doplňování tabulek ŠMP uskutečněných preventivních aktivit v rámci třídních kolektivů

-        poradentství při řešení problémů v jednotlivých třídách

-        pravidelné setkávání žáků s třídním učitelem na třídnických hodinách mimo vyučování 1x za měsíc, nebo dle aktuální potřeby

-        formování třídních kolektivů - výlety, exkurze, dny zdravé výživy, sportovní akce, kulturní vystoupení žáků, netradiční hodiny tělesné výchovy v horolezecké aréně Jirkov

-        spolupráce učitelů, žáků a rodičů na projektech školy, kulturních akcí

-        vedení zájmových kroužků

-        zvolení školního parlamentu a spolupráce s vedením školy

-        spolupráce rady rodičů s vedením školy

-        den otevřených dveří

-         vedení školního časopisu Dubový list

-         výzdoba školy - prezentace projektů, reprezentace školy ve sportovních   soutěžích

 

 II. Realizace aktivit školy v oblastech podporující prevenci negativních jevů:

 

Zahájení školního roku 2016 - třídní učitelé:

-          Poučení žáků a rodičů - školní řád, sankční řád, klasifikační řád.

-          Seznámení s preventivním programem školy.

-          Co dělat když…, schránka Policie ČR.

-          Důležitá telefonní čísla.

-          Pravidla třídy.

-          Konzultační hodiny VP, ŠMP, SP.

-          Třídnické hodiny.

 

 SPECIFICKÁ PREVENCE – JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY

 

Branné cvičení – organizace Policie ČR, armáda

MěP Jirkov

str. Martin Vršan, Jaroslava Vorlová

Policie ČR

nprp.J. Kotrč,S., Tomeczková

 

Preventivní bloky:

MěP Jirkov 1. stupeň:   Projekt AJAX,

                                        Důležitá telefonní čísla

                                        Prevence závislostí

                                        Právní vědomí – trestné činy a šikana

                                         BESIP, výuka na cvičném dopravním hřišti

                                         OMEGA – dopravní výchova

                                        Právní vědomí – kyberšikana, internet , závislosti

                                        Osobní bezpečí o prázdninách

MěP Jirkov  2. stupeň:   VI. ročník – vandalismus a spreyerství

SVP DYÁDA 2.stupeň:  Závislosti a jejich sociální rizika.

                                        Drogy a jejich rozdělení, účinky a sociální rizika.

Zdravá5: Výukové programy s tematikou správného složení jídla a zásady

                správného nakupování.

Projekt Ovoce a zelenina do škol: Projektový den – Den Zdravé výživy

HOP / Hravě o prevenci / : Prevence úrazů I.,II.

                                              Rizikové sexuální chování

                                              Reprodukční zdraví

 

 

  III: SPOLUPRÁCE S RODIČI:

 

 Pro rodiče byly uskutečněny následující aktivity v oblasti prevence RCH:

ü  TS konané 3x během školního roku.

ü  Seznámení se školním řádem a klasifikací, s pravidly třídy.

ü  Seznámení TU s programem prevence a jeho cílem, www.1zsjirkov.cz, prezentace programu a aktuální informace o daných nebezpečích, Co dělat, když…

ü  Projednání současných nebezpečí – formy kyberšikany, virtuálních drog, pravidla

o používání mobilních telefonů.

ü  Informační třídní schůzky – prezentace středních škol pořádané VP školy.

ü  Zvolení třídních důvěrníků a práce v RR školy.

ü  Informace na www.1zsjirkov.cz.

ü  Konzultační hodiny VP, ŠMP, speciálního pedagoga.

ü  Tradiční svátky- Vánoční jarmark, Den Země, Den otevřených dveří.

ü  Projekty a sportovní soutěže školy.

 

IV. NESPECIFICKÁ PREVENCE

 

Projekty a akce školy dle plánu školy.

Volnočasové aktivity, zájmové útvary školy.

/viz. Výroční zpráva ŘŠ /

Aktivity 9. třídy:              Besídka se soutěžním programem pro 2. st. ZŠ.

                                         Vánoční laťka – organizace soutěže ve skoku vysokém.

                                         Den otevřených dveří.

                                         Senioři dětem, děti seniorům.

                                         Závěrečné rozloučení.

                                       

 

V. Evidence sociálně patologických jevů na škole:

 

1. Návykové látky: nabízení drog řešeno na 1.stupni ZŠ Policií ČR.

2. Záškoláctví /  viz. zpráva VP/.

3. Šikana – počáteční formy řešeny na 1. i 2. stupni ZŠ  / viz zpráva VP /.

4. Sebepoškozování  řešeno na 2.stupni /  viz. zpráva VP/.

 

 

VI. ZÁVĚR:

Z hodnocení školního roku 2016/17 je stále ožehavým tématem:

-          vysoký počet zameškaných hodin,

-          častá absence žáků omlouvaná rodiči,

-          sebepoškozování,

-          znaky agresivního chování,

-          virtuální napadání,

-          hraní virtuálních her,

-          nefunkční a sociálně slabé rodinné prostředí žáků.

Kladné připomínky:

-          míra rizikových projevů se drží na nízké úrovni a daří se na ně přicházet v počátečních stádiích,

-          výborná spolupráce se speciálním pedagogem p.Potrebuješovou, s výchovnou poradkyní Mgr. Ludmilou Bryndovou,

-          výborná spolupráce se SVP (Středisko výchovné péče Dyáda, beseda p. Šafaříka k drogám, vyšetřování našich žáků),

-          výborná spolupráce s odborem sociálních věcí na městském úřadě v Jirkově, v případě záškoláctví ihned zajdou do rodiny , pomáhají nám s řešením odborné spolupráce - vzdělávání cizinců, zaplacení psychologa pro sekundární prevenci,

-          výborná spolupráce s MěP Jirkov,

-          velmi užitečné metodické materiály časopisů PREVENCE,TŘÍDNÍ UČITEL A VEDENÍ TŘÍDY

Záporné připomínky:

-          v nabitém školním programu se velmi těžko hledá prostor pro zážitkovou realizaci MPP,

-           ŠMP při plném úvazku nemá žádný čas pro práci se třídami, konzultacemi s třídními učiteli a žáky,

-          velmi špatně se spolupracuje s PPP v Chomutově

 

VII. Úkoly pro zpracování MPP na školní rok  2017 - 18:

 

-       důsledná kontrola TU dlouhodobého omlouvání žáků rodiči,

-       zamezit skrytému záškoláctví :

 • jednání s rodiči na úrovni výchovné komise,
 • vedení zápisů z jednání a konzultací,
 • doporučení kontaktu na odborníky,
 • v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru,

-       zapojit rodiče do spolupráce se školou, zvolení třídních důvěrníků,

-       zvýšit zájem o zájmovou činnost nabízející školou,

-       zaměření třídních hodin na stmelování kolektivu a řešení problémů třídy,

-       dodržování pravidel třídy a práce s nimi.

 

Školní metodik prevence Mgr. Dagmar Režná

 

 

 

 

 

Metodická sdružení

 

 

Závěrečná zpráva MS – 1.stupně 2016/17

 

Během školního roku se MS schází dle potřeby, když je nutné vyřešit, domluvit, či organizovat určitou záležitost školy.

 Pravidelně realizujeme celoškolní i vlastních projekty jako je Den zdravé výživy, Čtení nás baví, Den Země, Den dětí, Advent.

 Organizujeme akce školy zaměřené na seberealizaci žáků, připravujeme žáky na účast v soutěžích – recitačních (třídní a okresní kola v recitaci), v olympiádách a sportovních aktivitách, kde dosahujeme výrazných úspěchů. Například v minivolejbalu pod vedením p.Fesslové, v basketbalu(p.Režná):

Basketbal  SD Liga  ZŠ 2.-3.třída, 4.-5. třída   

Okrskové kolo Jirkov  ve vybíjené 4.-5.tříd      3. místo / pořadatel ZŠ Jirkov Budovatelů/

Okrskové kolo Jirkov Mc Donald´s Cup 1.-3. třída    1.místo

Okresní kolo Chomutov Mc Donald´s Cup 1.-3.třída  4. místo

Okrskové kolo Jirkov Mc Donald´s Cup 4.-5.třída      4.místo

 Umožňujeme žákům uplatnit jejich tvořivost a talent při různých školních a mimoškolních aktivitách.

 Zvyšujeme fyzickou zdatnost dětí – výjezdy do ŠvP (Poustky, Chvojkovský mlýn), v minivolejbalu, basketbalu, turnaji ve vybíjené. Druhé a třetí třídy se účastní plaveckého výcviku.

 

Zaměřujeme se na zdravou výživu, zdravý životní styl formou besed –

Zdravá5: Výukové programy s tematikou správného složení jídla a zásady

                správného nakupování.

Projekt Ovoce a zelenina do škol: Projektový den – Den Zdravé výživy

HOP / Hravě o prevenci / : Prevence úrazů I.,II.

 Spolupracujeme s Městkou policií, kde se formou besed žáci učí zvládat bezpečné chování, jízdu na kole (páté a čtvrté ročníky):

Projekt AJAX

Důležitá telefonní čísla

Prevence závislostí

Právní vědomí – trestné činy a šikana

BESIP, výuka na cvičném dopravním hřišti

OMEGA – dopravní výchova

Právní vědomí – kyberšikana, internet, závislosti

Osobní bezpečí o prázdninách

Les ve škole: Třída 5.A, pod vedením p.Fesslové získala mezinárodní certifikát Lesní třídy a jako dárek získává patronaci na 10m2 Nového pralesa na Ještědském hřebeni na jeden rok.

Organizujeme kulturní akce pro upevnění vztahů mezi rodiči a školou – charitativní akce školy (Jirkovský Advent).

Pravidelně jezdíme do divadla v Mostě, účastníme se výchovných koncertů v ZUŠ.

Navštěvujeme pravidelně dílny keramiky, Městskou knihovnu, kde si formou besed žáci uvědomují význam knih a tím podporujeme zájem o jejich četbu. Ze školní knihovny si žáci zapůjčují knihy.

 Dalšími akcemi rozvíjíme EVVO, kladný vztah k přírodě, životnímu prostředí – pravidelným sběrem papíru, sběrem elektroodpadu, baterií (pod vedením p.Vaculové), organizací Dne Země ( p.Drozdová), výjezdy do ŠvP (p.Vaculová, p.Drozdová, p.Buráňová, p.Schejbalová, p.Tvrdíková, p.Čopíková, p.Adamušková).  

 Provádíme zápisy do prvních tříd.

 Řešíme problémové situace ve třídě i mimo ni (individuální pohovory, třídnické hodiny, třídní schůzky, konzultace s výchovným poradcem, pracovníkemŠPP Mgr.Potrebuješovou, s drogovým preventistou).

 Zaměřujeme se na upevňování pravidel chování na kulturních akcích, chování ke kamarádům, chování v kolektivu (sociometrické šetření – hry na zlepšení vztahů v kolektivu).

 Podílíme se na inkluzivním vzdělávání a využíváme tohoto programu pro žáky se sociokulturním znevýhodněním.

 Ve výuce využíváme interaktivní učebnice a programy. Zaměřujeme se na žáky integrované a na žáky nadané. Snažíme se o zapojení méně úspěšných žáků s ohledem na jejich možnosti a schopnosti. Dále se podílíme na vypracování individuálních plánů pro integrované žáky a dalším vzdělávání učitelů v těchto oblastech (p.Fesslová, Vaculová – Kurz reedukace SPU, p.Adamušková – projekt EU PROKOM- pro žáky z jiných etnik s komunikačními problémy)

 

za MS zpracovala Mgr. Eva Vaculová

 

 

 

Metodický orgán pro český jazyk a literaturu hodnocení  školního roku   2016 – 17

 

    Dne 8. září 2016 proběhla úvodní schůzka metodického orgánu, které se zúčastnily vyučující českého jazyka a literatury Mgr. Miriam Skoumalová, Mgr. Petra Rohuschová a Mgr. Michaela Černá. Na této schůzce byl schválen plán práce metodického orgánu pro školní rok 2016-17. Na schůzce byly také sjednoceny požadavky na sešity, diktáty, domácí úlohy, desetiminutovky  a další kontrolní práce v hodinách Čj.

      Hned v úvodu září se žáci ze všech ročníků 2. stupně aktivně zapojili do akce Senioři dětem Děti seniorům. V Jirkovském divadle pak ukázali 18. října program, který připravili s vyučujícími v rámci hodin českého jazyka a literatury. V listopadu se žáci 6. ročníků ve spolupráci se sdružením Archa 777 zúčastnili akce Svatý Martin, která proběhla na zámku Červený hrádek. Svými dramaticky zpracovanými scénkami a písněmi tak oslavili tradiční svátek sv. Martina.

      V rámci hodin českého jazyka a literatury se žáci i letos podíleli na přípravě projektů. I letos se uskutečnily úspěšné projekty, které zasahovaly  do hodin dějepisu, výtvarné a hudební výchovy. V říjnu a listopadu proběhl projekt 6. tříd Kelti. Během února a března  byli žáci 7. tříd zapojeni do projektu Život na hradě, který vyvrcholil závěrečným vystoupením v odpoledních hodinách také pro rodiče. V dubnu a  květnu  2017 pak probíhal projekt Národní obrození, jehož závěrečné vystoupení se uskutečnilo v prostorách nově zrekonstruovaného rytířského sálu na zámku Červený hrádek. V květnu a červnu 2017 se žáci 9. tříd zapojili do projektu Židé v Jirkově, velký úspěch i u jirkovské veřejnosti mělo vystoupení žáků v židovské synagoze.

     Žáci 2. stupně se také zapojili se svými vystoupeními do tradičního Jirkovského adventu, který probíhá každoročně na Kostelním náměstí v druhé polovině prosince.

     I v tomto školním roce jsme spolupracovali s Městskou knihovnou Jirkov  (6.ročníky). Děti několikrát navštívily divadelní představení v Městském divadle v Mostě (Tajný deník Adriana Molea, Postřižiny, Sluha dvou pánů). Žáci 9. ročníků pak navštívili Stavovské divadlo v Praze (Sen čarovné noci). Součástí návštěvy Národního divadla pak byl  workschop dramatické výchovy, kterého se zúčastnili vybraní žáci 7. ročníku.

 Scénické čtení proběhlo u nás ve škole v rámci projektu Listování. Herci Lukáš Hejlík s Alanem Novotným představili v rámci tří vystoupení (podle věkových kategorií) žákům poutavým způsobem tři knihy.

březnu  - Měsíci čtenářů – se uskutečnila beseda se spisovatelem Janem Opatřilem. Žákům prvního stupně představil svou sérii knih o kapříku Metlíkovi. Pro žáky druhého stupně si Jan Opatřil připravil autorské čtení ze svých hororových povídek. V rámci Měsíce čtenářů proběhl také literární večer pro žáky 6.A ( akce Večer s Andersenem).

     Děti se několikrát pokusily v rámci výuky českého jazyka o vlastní tvůrčí psaní. Žáci 9. ročníků se s paní učitelkou Rohuschovou zapojili  do celorepublikové celoroční akce Paměť národa a pokračovali i letos ve  spolupráci s organizací Post bellum. Jako závěrečný počin k této celoroční práci pak vybraní žáci navštívili ústecký rozhlas Sever, kde si mohli vyzkoušet práci rozhlasových hlasatelů.

     Jako každý rok se naše škola zapojila do školního i okresního kola Olympiády v českém jazyce pro žáky 8. a 9. tříd. Pravidelně se naši žáci účastní také  recitační soutěže  Dětská scéna – Den poezie. Žáci soutěžili s básní ve třídních kolech, školním kole a nejlepší recitátoři se pak utkali v kole okresním a krajském. V recitační soutěži byla nejúspěšnější Kristýna Weiglová ze 7. B, které se podařilo reprezentovat naši školu dokonce na  celostátní přehlídce ve Svitavách.

    V rámci Semináře z českého jazyka pro 9. ročník  tvořili žáci školní časopis Dubový list. Pravidelně do časopisu přispívali též žáci ostatních tříd. Děti z  2. stupně aktivně spolupracovaly s mladšími prvostupňovými spolužáky.

    Ve výuce byly i letos využívány interaktivní učebnice a programy. Vyučující se snažili o zařazení témat vázajících se na prevenci rizikových jevů do hodin slohu a literární výchovy. Dále o zařazení témat připomínajících  významná data, tradice a svátky (svátek svatého Martina, žáci ze 6.A připravili pro mladší spolužáky představení o vánočních a velikonočních tradicích). Důraz  byl v hodinách také kladen na rozvoj čtenářské gramotnosti a práci s textem.

    Ve školním roce 2016-17 pravidelně pracoval na základě Výzvy 22 Čtenářský klub, který se scházel jednou týdně na dvě vyučovací hodiny v odpoledních hodinách. Zapojili se do něj žáci 6. a 7. tříd.

     Vyučující českého jazyka se podíleli na vypracování individuálních plánů pro integrované žáky.  Učitelé českého jazyka jsou zapojeni do nápravy integrovaných žáků, doučování českého jazyka  a také pravidelně připravují žáky 9. ročníku na přijímací zkoušky.                                   

 

 Zpracovala Mgr. M. Skoumalová

 

 

     Zpráva vedoucího metodického orgánu pro humanitní předměty.

 

     Úvodní schůzka proběhla v srpnu 2016  a zúčastnili se jí vyučující humanitních předmětů  - dějepis, český jazyk, výtvarná a hudební výchova. Vyučující se dohodli na tématech dějepisných projektů pro školní rok 2016-2017  a na jejich organizaci v průběhu školního roku.

Byly stanoveny tyto projekty: 6. ročník – Keltové (prosinec – leden), 7. ročník – Život na středověkém hradě( březen – duben), 8. ročník – Národní obrození (dubem – květen) a 9. ročník – Jirkovští Židé (květen – červen).

     Dále byla projednána výuka v paralelních třídách v hodinách dějepisu v 6. ročníku – sjednocení učiva, požadavků na výuku, organizace projektu Keltové a exkurze do pravěkého skanzenu v Ledčicích, která proběhla v září jako motivace do nového předmětu.

     Další schůzky s vyučujícími  probíhaly průběžně během školního roku v návaznosti na plánované projekty. Vyučující projednali především obsah projektu, úkoly a zaměření  v jednotlivých předmětech, koordinaci aktivit a výstupy projektu.

 

 

Metodický orgán pro přírodovědné předměty - hodnocení školního roku 2016/17

Vyučující přírodovědných předmětů na začátku školního roku sjednotili požadavky na úpravu sešitů, klasifikaci, množství písemných prací a váhy známek u jednotlivých prací. Dále byla projednána možnost doučování z matematiky, příprava na přijímací zkoušky a nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2016/2017.

Tématem druhé schůzky bylo upřesnění spolupráce s vyučujícími jiných předmětů formou společných projektů (časový harmonogram projektů, zapojení a úkoly vyučujících v jednotlivých předmětech, výběr exkurzí, výstupy projektů). Dále jsme se zabývali kontrolou podpory aktivního učení žáků (objevování, experiment, řešení problémů, kritické myšlení), využívání učebních pomůcek včetně informačních a komunikačních technologií zaměření na žáky integrované a na žáky nadané, seznámení s kritérii hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ČSI, snahy o zařazení témat vázajících se na prevenci rizikových jevů, rozvíjení schopnosti získávání informací z různých zdrojů a jejich vyhodnocování a efektivní využívání pro další práci při přípravě projektů.

V rámci hodin F, Př, CH, Z a M se žáci i letos podíleli na přípravě řady projektů. V říjnu a listopadu proběhl v 9. ročníku projekt s názvem Cukry, tuky a my, ve kterém žáci připravili prezentace v PPT s výkladem, zápisem a testem. Součástí byla též individuální laboratorní práce na dané téma, protokol z této práce doplněný fotografiemi. Výsledky prezentovali nejen před spolužáky, ale staly se také součástí výstavy na druhém stupni. V březnu se konal projekt s názvem Energie a my - žáci 9. tříd připravili deset stanovišť, na kterých prezentovali  F a CH pokusy spolužákům ze 6. ročníku. V tomtéž měsíci se konal projekt Elektrochemie – titéž žáci vypracovali laboratorní práci na dané téma a prezentovali před spolužáky připravené prezentace v PPT. Posledním projektem byl Můj stát (9. třídy) - projekt z oblasti aplikované chemie.

Součástí výuky přírodovědných předmětů byly také exkurze. V lednu se žáci seznámili s druhy energií na exkurzi v ESOZ v Chomutově. V dubnu Den Země strávili žáci 9. ročníku na exkurzi v Litvínově (ekologické dopoledne ve Schola Humanitas), žáci 8. ročníku na Měděnci v dole a žáci ze 6. a 7. ročníku na Červeném Hrádku (soutěž družstev pořádaná Lesy ČR). V červnu se žáci 6.B a 7.A podívali do ZOO v Praze. Žáci s volitelným předmětem práce s materiálem navštívili v závěru roku kovářskou dílnu na Červeném Hrádku.

Naši žáci se zúčastnili různých soutěží. V krajském kole zeměpisné olympiády se F. Varga umístil na 2. místě. V okresním kole Pythagoriády nás reprezentovali vítězové školního kola D. Jurka a M. Matocha.  Ve školním kole fyzikální olympiády jsme měli dva úspěšné řešitele J. Kranera a F. Vargu.  V soutěži Jirkovský Petrklíč se žák A. Richtr umístil na 3. místě. V oblastním kole 3. ročníku environmentální soutěže Ekologia Invicta obsadilo družstvo žáků 8. ročníku 3. místo.

Ve výuce byly využívány interaktivní učebnice a programy. Vyučující se snažili o zařazení témat vázajících se na prevenci rizikových jevů. Zaměřili se na žáky integrované a na žáky nadané. Snažili se o zapojení méně úspěšných žáků s ohledem na jejich možnosti a schopnosti. Dále se podíleli na vypracování individuálních plánů pro integrované žáky.

Zpracovala Mgr. Jitka Deutscherová.

 

Závěrečná zpráva předmětové komise na rok 2016/2017 – anglický jazyk

 

Splněné cíle pro tento rok:

 • Rozpracování učebních plánů z hlediska časového rozvržení učiva a jejich napojení na ŠVP
 • Napojení učiva na vzdělávací cíle ŠVP
 • Aktivní využívání interaktivních programů, různých metod a forem výuky
 • Zpracování metodických plánů pro výuku integrovaných žáků, žáků s individuální vzdělávacím plánem či žáků se zvláštním nadáním
 • Zajištění metodických seminářů pro pedagogy v rámci finančních možností školy
 • Sjednocení způsobů hodnocení žáků, dodržování hodnotících kritérií v souladu s klasifikačním řádem školy, podněcování žáků k sebehodnocení
 • Vytvoření plánu písemných prací (listopad / březen)
 • Společná příprava školních kol jazykových olympiád- leden 6.-9.roč.

Školní kolo 4.-5. Roč.  květen

Olympiáda v Klášterci nad Ohří 6.-9. roč – únor

Olympiáda AJ, Krušnohorská ZŠ 4.-5. roč - duben

 • V průběhu celého roku se žáci účastnili těchto  školních i mimoškolních soutěží  Jeronýmovi dny  - Zš, Zahradní Chomutov 30.9. žáci 6.-9. Tříd

Kolik umíš jazyků – Zš Zahradní Chomutov 20.12. žáci 4. – 9. tříd

 • Vytvoření nabídky přednášek a vystoupení pro žáky v cizím jazyce

5.5. žáci 3.- 9. Tříd – English theatre

Zlepšení a podpora vzájemné spolupráce mezi vyučujícími cizích jazyků

 • Tvorba jazykových projektů na obou stupních školy

Tento rok proběhly na škole tyto jazykové projekty:

3.11. žáci 4.-5. tř. – Halloween 

11. 4. žáci 6.-7. tř.-  Easter 

17.4. žáci 4. – 8. Tř – St. Patric´s Day

8.-9. Tř – Thanksgiving Day

9.5 – 12.5. žáci 6. – 9. Tříd – Týdení výuka s američanem

9.5. – 14.5. žáci 6. – 9. Tříd zájezd do Anglie

6.6. žáci 9. Tříd – English Breakfast

 

Celoroční projekt: Scotland  - žáci si získané informace o zemi během roku prezentovali v rámci škol v přírodě se svými vyučujícími. Bohužel nedošlo k závěrečnému plánovanému představení dne 29.6.2017

Vypracovala: Mgr. Hana Armstark

 

ICT ve školním roce 2016-2017

 

Ve školním roce 2016-2017 jsme úspěšně zvládli požívání elektronické třídní knihy.  Společně s elektronickou žákovskou knížkou jsme přešli na plně digitální agendu. V prvním pololetí došlo k poruše serveru s Bakaláři a proto byl přerušen provoz programu Bakalář přibližně na jeden týden. Tato porucha byla jedním z  důvodů k přechodu na jiný systém digitální agendy školy. Po několika  předváděcích akcích a pečlivém výběru jsme zvolili systém Škola online. Je plně přístupný přes webový portál. Jeho plné nasazení bude od školního roku 2017-2018.

Náš zřizovatel se zapojil do Výzvy č. 46 Infrastruktura základních škol. Vzhledem k nutnosti navýšení konektivity internetu a spolehlivosti PC sítě ve škole je to pro nás velice potřebné řešení. Pokud by se nepodařilo získat finance z výzvy č. 46, bude nezbytně nutné najít jiné řešení v rámci rozpočtu školy či zřizovatele. Stav infrastruktury a zabezpečení provozu školní sítě je již na pokraji životnosti. (Servery pracují již 14 let v podstatě nepřetržitě).

Věříme, že společně se zřizovatelem se podaří zajistit odpovídající řešení.

 

 

 

 

 

 

   ZÁVĚREČNÉ  HODNOCENÍ  ŠKOLNÍ  DRUŽINY  ZA ŠKOLNÍ  ROK  2016/2017

 

 

Školní družina má k dnešnímu dni 120 zapsaných dětí.

 

1. oddělení                                                                                      30 dětí

 

2. oddělení                                                                                      30 dětí

 

3. oddělení                                                                                      30 dětí

 

4. oddělení                                                                                      30 dětí

 

Ve školní družině pracují čtyři vychovatelky, z toho jedna na zkrácený úvazek.

 

V tomto školním roce bylo vybaveno další oddělení ŠD novým nábytkem a všechna oddělení novými hračkami. Také bylo částečně vybaveno 4. oddělení.

 

PROVOZ ŠD:

 

Ranní školní družina:                                                                     5.30 hod. -    8.00 hod.

Odpolední školní družina:                                                            11.30 hod. – 16.30 hod.

 

Činnost školní družiny se řídila naším ŠVP a mimo něj jsme pořádali tyto akce:

 

ZÁŘÍ:

 • Zápis dětí do ŠD – 1. září.
 • První týden máme upravenou pracovní dobu, ŠD zajišťuje činnost již od 9.40 hod.
 • Organizace – rozdělení dětí do oddělení, seznámení s řádem, režimem a prostory ŠD, ŠJ.
 • Hry na dětském hřišti – pískoviště, houpačky a hry na louce, děti si hrají s míčem, švihadlem, gumou, líný tenis aj..
 • Míčové hry – vybíjená, přehazovaná, fotbal.
 • Dopravní výchova – sledujeme dopravní situace, poznáváme dopravní značky, chůze ve městě, opakujeme si pravidla silničního provozu.
 • Rozumová výchova – „Jak se mám chovat“ – beseda, seznamovací hry – slovní fotbal.
 • RV – bezpečnost, chování dětí ve ŠD, ŠJ a ve škole.
 • VV + PV – malujeme a vyrábíme.
 • Naše město – hasiči, poliklinika, lékárna, městský úřad.
 • Výtvarná soutěž – JAK BYLO NA POUTI.
 • PODZIM – povídáme si, co je typické pro toto roční období, kreslíme ho.
 • Malování na chodníku na téma  CO JSEM VIDĚL NA POUTI
 • „Příroda a já“ – povídání, malování, vycházka.
 • Chodíme pravidelně na vycházky do okolí naší školní družiny.
 • Pravidelně čteme a píšeme DÚ, zvláštní pozornost věnujeme dětem 1., 2. tříd a cizincům. Je nutné psát úkol s každým dítětem zvlášť.

 

ŘÍJEN:

 •    DV – orientační vycházka po skupinách, děti jdou podle plánku, dopisují názvy ulic a kreslí   dopravní  značky.
 •    Chutě a barvy podzimu – pokračujeme v povídání a malování podzimní přírody (listy, houby, …).
 •    Kino – „ Hledá se Dory“.
 •    Hrajeme BINGO a různé společenské hry.
 •    Dopravní výchova – opakovaně zařazujeme během vycházek.
 •    „Moje chování“ – odpolední povídání s ukázkou (předvádějí děti – dobro, zlo).
 •    Kreslíme a čteme pohádky – výstava.
 •    RV – didaktická hra – kreslený slovní fotbal.
 •    Hra s barvami – různé techniky – Podzim.
 •    PV – vyrábíme školní pomůcky – Panáček a panenka jako záložka, koláž z listů, ptačí hnízdo ….
 •    Besedy na téma: Moje rodina, Naše město, Domácí a hospodářská zvířata……
 •    Chodíme na vycházky do parku, na Červený Hrádek, do lesa.
 •    Hrajeme si na školním hřišti a dětském hřišti.
 •    Pravidelně čteme a píšeme domácí úkoly. Stále dbáme na individuální péči o děti 1. 2. tř. a děti cizinců.

 

 

LISTOPAD:

 • Fotografování dětí na vánoční přání.
 • Dramatická výchova – hrajeme vybrané pohádky – děti jsou rozděleny do skupin.    
 • Začínáme vyrábět dárky k Mikuláši a na Vánoce – čert, Mikuláš, anděl.
 • Hudební a rozumová výchova – učíme se vánoční písně a koledy. Posloucháme je.
 • Vycházka s dopravní tematikou učíme se poznávat důležité dopravní značky.
 • TV – míčové a sportovní hry na školním hřišti.
 • Beseda na téma „ Šikana a jiné nebezpečí „.
 • „Dopis Ježíškovi“ – píšeme a malujeme svá přání.
 • „Začíná Advent“ – vánoční povídání.
 • PV – vyrábíme dárkového Mikuláše na sladkosti – děti si odnesly domů.
 • RV a LV – moje oblíbená pohádka a postava, čteme a povídáme si, kreslíme a hrajeme pohádky.
 • Začínáme vyrábět dárky a přáníčka na Vánoce
 • Pravidelně čteme a píšeme domácí úkoly. Každý den pomáháme všem dětem, které si píší DÚ.

 

 

PROSINEC:

 • Pokračujeme ve výrobě dárků na Vánoce.
 • MIKULÁŠSKÝ TURNAJ VE VYBÍJENÉ pro 3. až 5. třídy, besídka pro 1. a 2. třídy.
 • Výroba masky čerta na Mikulášskou besídku.
 • Vycházka do vánočně vyzdobeného města.
 • Každé dítě ŠD dostalo dárek na Mikuláše.
 • Pravidelně zpíváme a učíme se písně, koledy, snažíme se u dětí navodit vánoční atmosféru.
 • Návštěva místní galerie – PERNÍKOVÝ BETLÉM.
 • Rozdáváme dětem ŠD dárky na Vánoce (vánoční dekorace, sladkosti, vánoční přání s fotografií
 • PV – výroba PF s fotem, svícnu, stojánku, přáníčka pro sourozence a rodiče.
 • Kino – „Čapí dobrodružství „ .
 • Vyrábíme dárky na adventní prodej naší školy.
 • Advent – vánoční posezení s čajem a cukrovím, vánoční výzdoba oddělení.

Chodíme na vycházky do okolí naší školní družiny.

 • Pravidelně čteme a píšeme domácí úkoly. Stále pomáháme všem dětem.

 

 

LEDEN:

 • Povídání v novém roce, výroba dárků pro budoucí prvňáčky – sněhulák.
 • Turnaj: ČLOVĚČE  NEZLOB SE – děti dostaly medaile.
 • Výtvarná a pracovní výchova – MALUJEME ZIMU A ZIMNÍ OBLEČENÍ.
 • Vycházka do lesa – pozorujeme přírodu v zimě.
 • Hod sněhovou koulí do dálky a na cíl.
 • Chodíme na vycházky a zařazujeme dopravní výchovu.
 • Pravidelně čteme a píšeme domácí úkoly.
 • Vystoupení kouzelníka „ BUBLINKOVÉ KOUZLENÍ „ děti shlédly představení a dostaly balónkové zvířátko.
 • Hrajeme a učíme se společenské hry.
 • Pravidelně čteme a píšeme DÚ.

 

 

ÚNOR:

 • PŘÍBĚH VODY – přihlásili jsme se do soutěže o nejhezčí obrázek o vodě. Čteme knihu, kterou jsme k této soutěži dostali a pak malujeme vodu, dešťové kapky aj. Do soutěže posíláme Dešťovou vílu, za kterou jsme získali první místo. Odměna pro děti – Výlet zdarma. Vodovody a kanalizace nám zaplatily jednodenní výlet.
 • RV – hrajeme hry a u toho si děti opakují učivo – Kreslený slovní fotbal, Malované hádanky…
 • VV a PV – vyrábíme a kreslíme, děti si nosí obrázky a výrobky domů.
 • MANDALY – máme pro děti spoustu nových omalovánek.
 • Chodíme na vycházky a zařazujeme dopravní výchovu.
 • Beseda na téma ZIMA – „ Co se děje v tomto ročním období v přírodě, co dělají zvířátka, rostliny i my lidi.
 • Kino:“ Legenda o konci světa“.
 • Příroda v zimě – vycházky a pokračování v povídání o zimě.
 • Pohádky a básničky – přednes, pohádky dle vlastní fantazie.
 • Čteme na pokračování a píšeme DÚ.

 

 

BŘEZEN:

 • Povídání a čtení o vodě, pokračujeme v soutěži.
 • Červený Hrádek – vycházka na zámek a okolí, prohlídka podzámčí.
 • RV – zvířata a jejich přezimování.
 • VV a PV – vyrábíme a malujeme dárky – náramky, hračky, loutky, stínové obrázky…
 • VELIKONOCE – začínáme vyrábět velikonoční dekorace, každé dítě si odneslo ze ŠD krabičku se sladkostmi.
 • TV – míčové a pohybové hry na školním hřišti a v tělocvičně.
 • KNIHOVNA – beseda a prohlídka, možnost půjčení knih, každé dítě si odneslo od paní knihovnice dárek – časopis.
 • PRVNÍ JARNÍ DEN  - povídáme si o jaru, přírodě, zvířatech, malujeme jaro, pozorujeme jarní přírodu.
 • Chodíme denně na procházky nebo na hřiště.
 • Každý den s dětmi čteme na pokračování a píšeme DÚ.

 

 

DUBEN:

 • SLAVNOSTNÍ předání ceny pro děti naší školní družiny za 1. místo v soutěži PŘÍBĚH VODY – cenu převzalo 6 dětí z naší školní družiny a doprovod v Chomutově na radnici.
 • Vyrábíme dárky pro děti k zápisu do prvních tříd. Pomáháme u zápisu a děláme zápis do školní družiny. Podáváme informace rodičům budoucích prvňáčků.
 • VV - snažíme se o pestrost a využíváme nové techniky, vychovatelky spolupracují mezi sebou, vyměňují si nové nápady, předávají si informace.
 • Zařazujeme orientační vycházky, dbáme na správné řešení dopravních situací, opakujeme si názvy ulic.
 • TV – pohybové hry na školním a dětském hřišti.
 • KVÍZOVÝ DEN – luštíme, hádáme, dokreslujeme a počítáme. Hrajeme ve skupinách i ve dvojicích.
 • DEN ZEMĚ ve školní družině – otázky a odpovědi o přírodě.
 • Chodíme na pravidelné vycházky do okolí naší školní družiny.
 • Čteme na pokračování a píšeme DÚ.

 

 

KVĚTEN:

 • PRSTOVÉ LOUTKY – vyrábíme si je a hrajeme s nimi pohádky dle vlastní fantazie – každá skupina si vymyslí svou pohádku, vše vyhodnocujeme.
 • KINO – pohádka „ ZPÍVEJ“.
 • Víkend – Co běžně děláme o víkendu, co bychom mohli dělat a co si přejeme dělat.
 • RV a VV – postava – popis a kreslení, povídání o lidském tělu.
 • Červený Hrádek – co se změnilo od minulé vycházky.
 • Pohybové hry na  velkém/ fotbalovém/ a malém hřišti.
 • Každý rok děláme s dětmi úklid v okolí ŠD – sbíráme vše, co sem nepatří.
 • Divadelní den – hrajeme s vlastními loutkami pro ostatní oddělení.
 • BRAŇANY – Selský Dvůr – výlet ŠD na statek se zvířaty. Tentokrát jsme pro děti udělali dva výlety, abychom uspokojily zájem dětí a to 18. 5. a 24. 5.
 • RV – pracujeme s čísly do deseti – hádanky a kvízy.
 • Šifrování – děti se učí používat morseovku, šifrovací tabulky.
 • VV – malujeme a vyrábíme na různá témata.
 • Využíváme dětské hřiště s houpačkami, průlezkami a trampolínou.
 • Píšeme domácí úkoly a čteme s dětmi knihy na pokračování.

 

 

ČERVEN

 • MDD – oslava ve školní družině, připravili jsme pro naše děti soutěže v běhu na chůdách, s pyramidou na hlavě, skákání v pytlích, hod na koš a pálky s míčkem. Každé dítě si odneslo sladkou odměnu.
 • Celá školní družina vyráběla sladkého  papouška – další dárek pro děti.
 • Průběžně zařazujeme všechny výchovy tak, aby činnost byla pestrá a zajímavá.
 • Kvíz pro druhou třídu – zajímavosti o zvířatech.
 • BINGO – hrajeme vždy celé oddělení.
 • Pokračujeme v šifrování – morseovka, šifrovací tabulky.
 • Průběžně chodíme s dětmi na vycházky, dětské hřiště, fotbalové hřiště.
 • Pohybové hry v parku s nákupem zmrzliny.
 • Kino – celodružinová akce „ Mimišéf“.
 • Atletické závody v běhu, hodu do dálky, skoku do dálky a hodu na cíl.
 • Branná hra – plníme úkoly a zdokonalujeme se ve zdravovědě a trempování.
 • Do činnosti zařazujeme všechny výchovy.
 • Čteme knihy na pokračování a píšeme DÚ.

.

 

Pravidelně vystavujeme práce dětí na nástěnkách ve školní družině i ve škole a měníme tematickou výzdobu ve vestibulu ŠD.

V době, kdy nemáme přímou výchovnou činnost a neplníme ŠVP ŠD, dáváme dětem prostor k tomu, aby si mohly hrát v oddělení dle vlastního zájmu a potěšení.

Děti využívají vybavení školní družiny – hračky, knihy, stavebnice, počítače, výtvarné a pracovní pomůcky.

Denně dbáme na osobní hygienu, bezpečnost a pitný režim, dětem kupujeme sirupy a papírové kapesníky. Dbáme na vhodné oblečení dětí (čepice, rukavice atd.).

Činnost přizpůsobujeme věku a schopnostem dětí. Nezapomínáme na pochvalu i pokárání.

Každý měsíc vybíráme peníze na úhradu ŠD a předáváme částku určenou pro zajištění obědů ve školní jídelně. Během celého školního roku chodíme učit za nepřítomné p. učitelky.

 

I v tomto školním roce projevují rodiče velký zájem o ŠD. V příštím školním roce budeme mít opět problémy s umístěním dětí. Pracující rodiče starších dětí se na nás stále obracejí s žádostí o umístění svého dítěte do školní družiny. Snažíme se vyhovět všem, ale vzhledem k daným normám počtu dětí v oddělení  to asi nebude možné.

 

 

PŘÍPRAVNÁ  TŘÍDA

 

Od 1. září 2016 byla opět po kratší přestávce otevřena na naší škole přípravná třída. V roce 2015 byla zrušena podmínka, že do přípravné třídy se vřazují pouze děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, proto jsme přípravnou třídu mohli nabídnout všem rodičům dětí s OŠD.

Přípravná třída je zřizována pro děti s odkladem školní docházky. Jejím úkolem je vyrovnat nerovnoměrný vývoj dítěte. Výuka v přípravné třídě je zaměřena na korekci těch nedostatků u dětí, které byly příčinou jejich odkladu školní docházky. Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

 

Záměrem výchovně - vzdělávacího programu v přípravné třídě je:

- připravit děti k bezproblémovému nástupu do 1. třídy a předcházet neúspěšným začátkům ve vzdělávacím procesu

- cílevědomě a systematicky rozvíjet fyzické, psychické i sociální schopnosti a dovednosti dítěte, a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo schopno zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, zejména v prostředí školy

- přistupovat individuálně ke každému dítěti a přizpůsobit metody a formy práce k vyrovnání nedostatků v rozvoji učení, uspokojovat jejich specifické potřeby – zaměřit výuku na posilování těch nedostatků u konkrétních dětí, které byly příčinou jejich odkladu školní docházky   

- úzce spolupracovat s rodinou, zapojit rodiče do výchovně vzdělávacího procesu, navazovat na práci specializovaných lékařů - logopedů, psychologů   

- vést děti k samostatnosti a posilování sebevědomí, k sebeovládání a k prodlužování záměrné pozornosti  

- probudit u dětí zájem o prostředí, které je obklopuje, vnímat působení člověka na přírodu a naopak 

- vytvářet kladné sociální postoje (prosociální chování), snažit se o vytvoření příjemné atmosféry ve třídě, o vytvoření přátelských vztahů jako jsou kamarádství, ohleduplnost, spolupráce a  sounáležitost s kolektivem

 

Organizace výchovného a vzdělávacího procesu:

Výchovný a vzdělávací program pro přípravnou třídu je podrobně popsán v ŠVP pro předškolní vzdělávání, který je součástí ŠVP základní školy, náš byl nazván „Pojď si hrát na školičku“.

 Výchovný a vzdělávací obsah učiva byl rozpracován do následujících okruhů:

­   Rozumová výchova (rozvoj jazykové oblasti a komunikativní schopnosti,

matematických představ a oblast rozvoje poznání).

­   Hudební výchova (rozvoj sluchového vnímání, diferenciace,..).

­   Výtvarná výchova (rozvoj estetického cítění, jemné motoriky,..).

­   Pracovní činnosti (sebeobsluha, rozvoj manuální zručnosti,..).

­   Tělesná výchova (rozvoj hrubé motoriky, zvyšování tělesné zdatnosti,..).

Vzdělávání se uskutečňovalo v dopoledních hodinách v rozsahu čtyř vyučovacích hodin, t.j  8,00 až 11,40 hod. Režim vyučování byl v 1. poletí rozdělen na kratší časové úseky (bloky), trvající zhruba polovinu jedné vyučovací hodiny, t. j. za dopolední vyučování 8 bloků. Dětem trvalo dlouhou dobu, než si zvykli na školní režim, pochopili význam zvonění, kdy se učíme, co děláme o přestávce, kdy svačíme atd. Ve 2. pololetí jsme již začali pracovat dle režimu 1. stupně ZŠ. Ani potom však nebylo možné věnovat celou vyučovací hodinu jednomu „předmětu“. Činnosti jsme střídali dle aktuální schopnosti dětí  pracovat, dle únavy dětí… Ve druhém pololetí děti již dostávali 1- 2 krát za týden krátké domácí úkoly,

Pro děti nabízí škola možnost pobytu ve školní družině a stravování ve školní jídelně, což někteří rodiče využili.

Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, po přijetí dítěte do přípravné třídy je však jeho docházka povinná. Absence dětí je vedena v třídní knize, nepřítomnost dítěte je třeba omlouvat dle školního řádu. Děti v přípravné třídě nejsou klasifikovány známkou. Za své úspěchy a získané dovednosti dostávaly motivační razítka, pochvaly, atd. Na konci školního roku obdržely pamětní list a „medaily“ s nápisem školák.

 

Stav žáků přípravné třídy:

Školní rok jsme zahájili s 12 ti dětmi (10 chlapců, 2 dívky), 8 dětí bylo u zápisu na naší škole, 4 děti byly u zápisu na ZŠ Studentská Jirkov.  12 dětí bylo s doporučeným OŠD pro školní rok 201/2017 a 1 chlapec byl běžný předškolák.

      16. 9. 2016 přestoupil z 1. B  po DOŠD Dinh Viet Trung Dang – stav 13 dětí, 11 chlapců, 2 dívky

      9. 12. 2016 se z důvodu změny bydliště odhlásila Yen Vy La – stav 12 dětí, 11 chlapců, 1 dívka

      21. 12. 2016 se z důvodu změny bydliště odhlásil Dinh Viet Trung Dang  - stav 11 dětí, 10 chlapců, 1 dívka

     3. 1. 2017 přestoupila po DOŠD z 1. B Hrdličková Kristýna – stav 12 dětí, 10 chlapců, 2 dívky

     22. 6. 2017 se z důvodu změny bydliště odhlásil Ludvík Adi – stav 11 dětí, 9 chlapců, 2 dívky

 

Spolupráce s rodiči

Spolupráci s rodiči lze hodnotit celkově jako průměrnou (někteří rodiče se ale bohužel o činnosti svého dít

ěte v přípravné třídě nezajímali).

 

Účast na projektech, akcích

V rámci předmětu Rozvoj poznání mají žáci za sebou spousty splněných úkolů, absolvovali různé akce a zúčastnili se i školních projektů základní školy (Zdravá výživa, opakovaně beseda s příslušníkem Městské policie Jirkov, Mikulášská besídka, vánoční besídka, Den Země, Den dětí), kde měly možnost navázat především vztahy se spolužáky jiných tříd. Zúčastnili jsme se divadelního přestavení v Divadle rozmanitostí Most, zdobení vánočního stromečku na náměstí v Jirkově, navštívili jsme akci Jirkovský advent, v DDM Paraplíčko si děti v keramické dílně vyrobili a ozdobili srdíčko pro maminku.

Zápis do 1. třídy:

Všech 12 dětí přípravné třídy absolvovalo úspěšně zápis do 1. třídy, 5 dětí bude zaškoleno na naší škole, 7 dětí odchází na jiné školy.

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Počet účastníků akcí dle vyhl. č. 317/2005 Sb.            

1

Počet účastníků akcí ostatní 

24

Počet PP, kteří se nezúč. žádné vzděl. akce

4

Další vzdělávání pracovníků školy vycházelo z celoročního plánu DVPP. Oproti minulým rokům nebyl  problém s finančním zajištěním a pracovníci byli  vysíláni na vzdělávací akce  dle potřeby školy. Jednotlivé kurzy byla vybírány podle zájmů jednotlivých učitelů nebo podle potřeb školy a pracovníci byli vysíláni vedením školy.

Využíváno bylo především nabídky vzdělávacího centra v Mostě a firmy Descart.

Jeden pedagog studuje na doplnění kvalifikace.

 

Poskytování informací podle zákona.

 

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

přístupu k informacím, zákona 561/2004 Sb., školský zákon, zákona 500/2004 Sb., správní řád,

pokynu MŠMT ČR k zajištění jednotného postupu při realizaci zákona 106 a podle pokynu

ředitele školy, který z těchto materiálů vychází.

Ve školním roce 2016/2017 nebyly podány žádné písemné žádosti o informace.

Informace byly podávány pouze pro potřeby jednání Školské rady na vyžádání jejího předsedy.

Obecné informace, které škola poskytuje, nepodléhají zákonu 106 a jsou uveřejňovány na

informačním panelu nebo na internetových stránkách školy.

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI.

 

Ve školním roce 2016/2017  nebyla na škole inspekční činnost provedena. Pouze byla dvěma

pracovnicemi ČŠI proveden průzkum výuky přírodovědných předmětů.  Škola se dále účastnila

tzv „rychlých šetření“, která inspekční činnost nahrazují.

 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 

Celý školní rok se škola účastnila projektu Recyklohraní, který pořádá v rámci celé republiky

firma Asekol. Jedná se o sběr elektrozařízení. Projekt pokračuje i v dalším školním roce.

Žáci prvního stupně se účastnili projektu Zdravá pětka, který byl zaměřený na zdravou výživu.

Někteří učitelé spolupracují s organizátory MAP okresu Chomutov, škola využívá případné nabídky

školení, exkurzí a dalších akcí.

 

Od 1.9. 2016 se naše škola zapojila do projektu financovaného z evropských fondů.

 

Název projektu: Zlepšujeme výuku  -  viz. Výše – školní projekty.        

 

 

Projekty předložené školou a financované z cizích zdrojů

 

Žádné takové projekty nebyly školou předloženy.

 

Spolupráce s dalšími organizacemi

 

Vedení školy úzce spolupracuje se zřizovatelem a odborovou organizací školy.

V tomto školním roce pokračovala „Partnerská“ spolupráce s  Nakladatelstvím Fraus z čehož

plynou výhody při nákupu učebnic, interaktivních programů a učebnic, ale i další výhody pro

učitele i žáky školy.

Byla podepsána smlouva s organizací Top Priority s.r.o.,  se kterou bude škola spolupracovat při

zadávání a realizaci projektů vyhlášených MŠMT a dalšími organizacemi.

Pokračovala též spolupráce s Městským ústavem sociálních služeb, s organizací Prohandicap a

s organizací Člověk v tísni.

 

Mimoškolní činnost

 

V tomto školním roce pracovalo na škole celkem 6 zájmových útvarů, které průběžně navštěvovalo asi 90 žáků. Lze ale konstatovat, že zájem žáků poměrně výrazně poklesl oproti předešlému roku. Vedle toho bylo otevřeno 15 kroužků konzultací, doučování a náprav, které navštěvovalo přibližně 57 žáků. I zde výrazně poklesl zájem žáků i rodičů. Nezměnila se ani situace u žáků druhého stupně v zájmu o sportování. To se pak následně projevuje v obtížnějším výběru žáků na reprezentaci školy. Výjimku tvoří žáci prvního stupně zapojení do barevného minivolejbalu.

Motivace žáků ke sportu bude jeden z hlavních úkolů v dalším období. Pobídkou by mohlo být i úplně jiné a moderní venkovní sportoviště.

Tradičně dobrých výsledků je dosahováno v oblasti sportovních, jazykových, pěveckých, dějepisných, v soutěži Jirkovský petrklíč.

Zájem žáků o účast v olympiádách se v porovnání s minulými roky zvýšil, což se projevilo především v počtech soutěžících ve školních kolech.  Zde však záleží především na přístupu vyučujících a na jejich motivaci žáků.

I nadále je třeba, aby dobré výsledky byly zveřejňovány a žáci byli odměňováni i formou pochval.

 

Několik příkladů úspěchů žáků školy:

 

 

Dětská scéna, recitační soutěž

KK

 1. místo

Jirkovská paleta

KK

 1. místo

Příběh vody, výtvarná soutěž

 1. místo
 

Chomutovský skřivánek

OK

 1. + 2. místo

Mladý ekonom

OK

4. místo

Jeronýmovy dny, cizí jazyk

OK

 1. místo

Recitace v cizím jazyce

OK

 1. + 2. místo

Olympiáda v Aj

OK

 1. místo

Jirkovský petrklíč

RK

 1. + 2. + 3. místo

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní soutěže školní rok 2016 / 17

 

Basketbal  SD Liga  ZŠ 2.-3.třída, 4.-5. třída    1. místo

Okresní přebor v přehazované dívky 6.-7.tříd   3. místo

Okresní finále v basketbalu dívky 6.-7. tříd      4. místo

Okresní finále v basketbalu chlapci 6.-7.tříd     2. místo

Okrskové kolo Jirkov  ve vybíjené 4.-5.tříd      3. místo / pořadatel ZŠ Jirkov Budovatelů/

Okrskové kolo Jirkov Mc Donald´s Cup 1.-3. třída    1.místo

Okresní kolo Chomutov Mc Donald´s Cup 1.-3.třída  4. místo

Okrskové kolo Jirkov Mc Donald´s Cup 4.-5.třída      4.místo

Okresní kolo OVOV Jirkov  5.místo

Vánoční laťka – pořadatel ZŠ Jirkov Budovatelů, 85 závodníků ZŠ a SŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barevný minivolejbal

 

20. 1. 2017 jsme v okresním kole oranžového minivolejbalu dosáhli 4. a 5. místa s postupem do krajského kola v Litvínově.

 

 

    Petr Spousta + Filip Spousta

                       

    Vojtěch Grünbaum + Matouš Drozda

           

           

 

 

 

 

 

 

 

17. 2. 2017 jsme vybojovali 3. místo také s postupem do krajského kola v Litvínově

 

 

 

 

          

                3. místo - Duc Anh + Matěj Volf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 4. 2017 se uskutečnilo krajské kolo v Litvínově, tady jsme se umístili na 4. a 6. místě s postupem do velkého super finále v Litvínově, které se koná 17. 6. 2017.

 

                                                                                  

 

 

                       

4. místo - Vojtěch Grünbaum + Matouš Drozda

 

6. místo - Petr Spousta + Filip Spousta

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrovskou motivací do dalších let nám je Markéta Sluková, která si s námi přijela zatrénovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martina Fesslová + Lenka Suková (teta naší české reprezentantky v beachvolejbale) + Markéta Sluková + Radek Malarik (náš spolutrenér)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:

 

Zpráva o hospodaření za rok 2016.

 

 

Projednáno v pedagogické radě dne 1. 9. 2017

 

 

Schváleno Školskou radou dne:  

 

 

 

 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  HOSPODAŘENÍ  ŠKOLY   za rok 2016

 

PŘÍJMY:

                                                                      Prostředky od zřizovatele celkem :                 4 265 000 Kč

 z toho na energie :                               2 000 000 Kč

 z toho na odpisy :                                   87 252 Kč

 Prostředky ze státního rozpočtu:                 17 977 268 Kč

 z toho na uč. pomůcky :                             126 938 Kč

           vzděl. učitelů:                            30 000 Kč

 Prostředky z hlavní činnosti :                    1 552 763 Kč

 z toho za stravenky :                             1 119 043 Kč

 z toho ostatní příjmy :                             415 453 Kč

 z toho čerpání rezervního fondu :                     3 044 Kč

 z toho čerpání fondu odměn :                         14 264 Kč

 z toho za úroky :                                       959 Kč                

 Prostředky z hospodářské činnosti celkem :          239 033 Kč

 z toho pronájmy :                                   239 033 Kč

 z toho ostatní příjmy :                                   0 Kč

 Příspěvky a dary :                                   30 253 Kč

 - od fyzických osob :                                     0 Kč         

 - od právnických osob :                              30 253 Kč

 Ostatní příjmy :                                    134 079 Kč

 

CELKOVÉ VÝDAJE :                                                        24 198 396 Kč

 

 PROSTŘEDKY FONDU (stav k 31. 12.)

 - Investiční fond :                                 379 906 Kč

 - fond odměn :                                      373 089 Kč 

 - fond kulturních a soc. potřeb :                   150 757 Kč

 - rezervní fond :                                   962 335 Kč

 - jmění účetní jednotky                             611 897 Kč

 

VÝDAJE:

                                                                     

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM - odpisy                                                 87 252   Kč

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM                                                                          18 109 579

 - náklady na platy prac. školy :                  12 910 592 Kč

 - náklady na platy prac. v ŠvP                             0 Kč

 - ostatní osobní náklady :                            65 160 Kč

 - zákonné odvody :                                 4 400 965 Kč

 - výdaje na učebnice :                               147 670 Kč

 - výdaje na učební pomůcky :                          93 158 Kč

 - projekty :                                          76 475 Kč

 - příděl do FKSP :                                   193 659 Kč

 - plavání žáků:                                       99 360 Kč

 - další vzdělávání učitelů:                           18 790 Kč

 - provozní náklady na ŠvP:                                0  Kč

 - drogový program - účelové finance:                      0  Kč

 - zákonné pojistné – 4,2 promile:                     52 407 Kč

-       zákonný povinný odvod-za nezaměstnané                    0 Kč 

občany se ZPS

 - informatika P1, P2                                      0 Kč

 - náhrady mezd-nemoc                                  51 343 Kč          

 

 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM :                     5 854 013 Kč

 Spotřeba materiálu celkem :                        1 889 563 Kč

 - úklid. a údržbář. materiál :                       246 038 Kč

 - spotřeba potravin v ŠJ :                         1 149 305 Kč

 - DKP :                                              163 689 Kč

 Spotřeba energií celkem :                          1 422 689 Kč

 z toho teplo :                                       785 668 Kč

 z toho el. energie :                                 519 503 Kč

 Opravy a údržba :                                    492 064

 Ostatní služby :                                   1 188 618 Kč

 - výkony spojů :                                     113 039 Kč

 - služby nemater. povahy :                           395 665 Kč

 - služby mater. povahy :                               4 000 Kč

 Cestovné :                                            25 243 Kč

 Daně a poplatky :                                    - 1 233 Kč

 Pojistné žáků a pracovníků:                           33 137 Kč

 Mzdové náklady - platby za proved. práci:             50 670 Kč

 

 Ostatní výdaje :                                     647 894 Kč

 Výdaje VHČ :                                         105 368 Kč

CELKOVÉ VÝDAJE :                                                        24 050 844 Kč

 

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK :   zisk                          147 552 Kč

 

 

KONTROLY ÚŘADU PRÁCE

-          v roce 2016 nebyly provedeny

                                         

 

KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ:

 

-          v roce 2016 nebyly provedeny

 

KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ FINANČNÍM ÚŘADEM:

 

-       v roce 2016 nebyly provedeny                                                             

                      

KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADEM:

                                                                    

-  v roce 2016 nebyly provedeny

 

KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ JINÝMI KONTROLNÍMI NEBO INSPEKČNÍMI  ORGÁNY:

 

 

 

Zpráva o výsledcích finančních kontrol v roce 2016

 

 

  Vnitřní kontrolní systém  podle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb.

 ve znění zákona č. 482/04 Sb. a zák. č. 298/07 Sb. o finanční kontrole a dále dle vyhlášky

o finanční kontrole č. 416/04 Sb.

   Škola má vypracovanou směrnici, týkající se zásad pro vnitřní kontrolní systém, platnou

od 1.10.2005. Poslední úprava směrnice byla provedena k 1.9.2011.

 

    S ohledem na finanční možnosti a personální obsazení organizace nemáme zřízen samostatný útvar interního auditu. V souladu s § 29 odst. 5 zákona o finanční kontrole, je funkce interního auditu příspěvkové organizace nahrazena výkonem veřejnoprávní kontroly

Městského úřadu  v Jirkově (zřizovatel).

 

   Výkonem řídící kontroly v organizaci jsou pověřeni odpovědní pracovníci: ředitel školy

(zástupce ředitele) -  pověřený příkazcem operace a hospodářka školy - pověřená funkcemi

správce rozpočtu a hlavní účetní. S ohledem na velikost organizace a malou pravděpodobnost

výskytu nepřiměřených rizik při hospodaření je sloučena funkce správce rozpočtu s hlavní

účetní. Schvalovací postupy správce rozpočtu a hlavní účetní jsou však vykonávány ve své

návaznosti. Současně s pověřením příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní byly

zhotoveny podpisové vzory. 

 

  Řídící kontrola je prováděna při přípravě operací před jejich schválením, při průběžném sledování uskutečňovaných operací až do jejich konečného vypořádání a při vyúčtování a následném prověření vybraných operací.

 

   V kalendářním roce 2016 nebyly shledány žádné závažné nedostatky po stránce vnitřní finanční kontroly. 

 

 

 

 

KONTROLY HOSPODAŘENÍ PROVEDENÉ JINÝMI KONTROLNÍMI NEBO

INSPEKČNÍMI ORGÁNY:

 

 

  Ve dnech 19.5. – 25.5.2016 a ve dnech 8.9.- 12.9.2016 byl proveden "Audit z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými územním celkem v roce 2015. 

Kontrolu provedl zřizovatel Městský úřad Jirkov, útvar vnitřního auditu.

 

                                                                           

 Závěr hodnocení: Ve věci prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému byla provedena kontrola platných směrnic organizace. Organizace své směrnice průběžně aktualizuje, jejich zpracování je na dobré úrovni.

Ve věci hospodaření a nakládaní s majetkem organizace postupuje v souladu s vnitřním předpisem zřizovatele č. 2/2014 „Směrnice o vymezení majetkových práv PO k majetku zřizovatele“. Organizace má rozdělen majetek do tří stanovených kategorií. Kontrolou provedené inventarizace, inventurních soupisů a účetní evidence majetku nebylo shledáno závad. Ve věci hospodaření s příspěvky zřizovatele, kontroly hospodářského výsledku za účetní období roku 2015 a namátkové kontroly prvotních dokladů nebylo shledáno závad.

 

Provedenou kontrolou uzavřených smluv o pronájmu za účetní období roku 2015 bylo zjištěno, že organizace má zpracovanou kalkulaci pro jednotlivé nebytové prostory. Předpisy jednotlivých pronájmů jsou účtovány v souladu s termínem uzavření smlouvy. Zároveň s účtováním výnosů za pronájmy účtuje organizace o nákladech, souvisejících s těmito pronájmy a ponižuje tímto náklady organizace v hlavní činnosti. U smluv, které jsou uzavřeny na období, které se týká dvou po sobě jdoucích let, provádí organizace časové rozlišení nákladů a výnosů.

Provedenou kontrolou uzavřených smluv o pronájmu za účetní období roku 2015 nebylo shledáno závad.

 

 

 Ve dnech 1.9. – 30.9.2016 byla provedena kontrola vynakládání finančních prostředků

     na cestovné v roce 2015, které bylo hrazeno z rozpočtu zřizovatele.

Kontrolu provedl zřizovatel Městský úřad Jirkov,útvar vnitřního auditu.

Závěr hodnocení: Ve výše uvedených případech bylo kontrolou zjištěno neoprávněné vyplacení náhrad za cestovné u VPD č. 203/2015, 234/2015, 137/2015 a 518/2015.

Z předložených cestovních příkazu vyplývá absence stanovení dopravního prostředku, který má zaměstnanec při pracovní cestě použít, což je v rozporu s vnitřní směrnicí organizace. Dopravní prostředek, který má zaměstnanec na pracovní cestě použít, určuje zaměstnavatel svým rozhodnutím nejpozději před nástupem zaměstnance na pracovní cestu. Stanovení dopravního prostředku před započetím pracovní cesty je nutným předpokladem pro správné vyúčtování cestovních náhrad.

Kontrolou bylo dále zjištěno, že na cestovních příkazech chybí souhlas oprávněného pracovníka se způsobem provedení vyúčtování pracovní cesty.

 

Nápravná opatření:

 

 1. Zajistit vrácení neoprávněně vyplacených náhrad za cestovné do rozpočtu příspěvkové organizace.
 2. Zajistit určení dopravního prostředku, který má zaměstnanec při své pracovní cestě použít, před započetím pracovní cesty.
 3. Zajistit schválení způsobu vyúčtování pracovní cesty oprávněných pracovníkem organizace.