Kotva
Aktuality
ŘEDITELSKÉ VOLNO
18.8.2018

Ředitel školy se souhlasem zřizovatele a v souladu se zněním Školského zákona vyhlašuje na den

2. října 2018 ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Informace bude rodičům sdělena prostřednictvím žákovských knížek, vyvěšením na úřední desce a zveřejněním na internetových stránkách školy. Na žádost zákonného zástupce lze zajistit v tomto dnu dozor nad žáky

Jsme mistři!!!
10.9.2018

V krajském superfinále v barevném minivolejbale v Litvínově naši hoši získali dvě nejvyšší místa.

Volná pozice
28.8.2018

Přijmeme asistenta pedagoga, Pracovní úvazek 0,75.

Nástup od 1.10. 2018

Životopis zasilejte na  vedení školy.

 
 
Odběr aktualit

 
 
Počítadlo návštěvnosti
Online:
1

Dnes:
61

Posledních 7 dní:
2132

Posledních 30 dní:
7889

Celkem:
133467

GDPR

 
 
Fraus
 
 
VZP

 
 
Mořský koník

 
 
Mapa webu
A
A
A

Koncepční záměr rozvoje školy na období 2017-2019


 

Základní cíl:

 •   Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.
 •   Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.
 •   Dlouhodobou prací a důsledným prosazováním pravidel a směrnic snížit rizika nevhodného a závadného chování žáků.
 •   Preventivně předcházet problémům pomocí neustálé údržby budovy školy.

 

 

Podmínky ke vzdělávání:   

 

1.Vzdělávací program školy

 •   Základní prostředek k dosažení cílů bude plnění školního vzdělávacího programu, rozpracovaného tematickým plánem školy do jednotlivých předmětů (viz tematické plány školy).
 •   Při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků.
 •   Důsledně dbát na plnění  kompetencí žáka, přiměřenost cílů k možnostem žáků a jejich posloupnost v rámci ŠVP.
 •   Zvýšit motivaci žáků k dosahování lepších výsledků především v hlavních předmětech.
 •   Klást důraz na čtenářskou, matematickou, finanční gramotnost a sociální gramotnost.
 •   Školní vzdělávací program vhodně doplňovat nabídkou povinně volitelných a nepovinných předmětů, případně zájmovou činností poskytovanou nejen z řad pedagogů.
 •   Evidovat žáky s potřebou podpůrných opatření, zajišťovat jim účinnou individuální péči, v případě nutnosti ve spolupráci s poradenským zařízením.
 •   Důsledně zpracovávat a plnit individuální vzdělávací plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i pro žáky nadané a talentované.
 •   Výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků, v rámci prevence se zaměřit na prevenci rizikového chování dětí a žáků (užívání návykových látek, šikana apod.).
 •   Individuální přístup k dětem chápat jako soustavné získávání informací o výsledcích každého dítěte, jejich vyhodnocování a volbu dalších postupů, ověřování jejich účinnosti.

 

2. Lidské zdroje, klima školy

 •   Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli navzájem, učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými.
 •   Zajistit v maximální míře kvalifikovaný pedagogický sbor s využitím aprobací při tvorbě úvazků.   
 •   Podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace. 
 •   Podporovat zapojení pedagogů do národních a mezinárodních projektů.
 •   Provádět systematické hodnocení práce pedagogů, zajišťovat jim zpětnou vazbu o kvalitě jejich práce, plánovat jejich profesní rozvoj.   
 •   Zvýšit podíl učitelů s absolvovanými kurzy logopedické nápravy.
 •   Zlepšit spolupráci pedagogů, podpořit sdílení dobrých zkušeností. Zkvalitnit spolupráci mezi učiteli prvního a druhého stupně.
 •   Zlepšit spolupráci s rodiči. Aktivizovat členy školské rady a rady rodičů.
 •   Dosáhnout větší publicity, prezentovat výsledky školy různými formami i ve spolupráci se zřizovatelem za účelem pronikání do podvědomí veřejnosti a tím získání  nových žáků.
 •   Vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a k přírodě rozvíjet environmentální výchovu.
 •   Dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení.
 •   Odstraňovat sociální, zdravotní a bezpečnostní bariéry.

 

 

3. Materiální zdroje

 •   Udržovat technický stav budov, ve spolupráci se zřizovatelem provádět opravy, měnit prostory školy vzhledem k potřebám ŠVP.
 •   Vytvořit bezpečné prostředí pro reálnou bezpečnost fyzických osob, jeho účinnost pravidelně prověřovat.
 •   Odborné a kmenové učebny postupně vybavovat moderními pomůckami, výpočetní a projekční technikou a novým nábytkem.
 •   Umožnit využívání materiálního zázemí školy širší veřejnosti.
 •   Pokračovat v úpravě venkovních prostor k aktivnímu odpočinku žáků i k výuce.
 •   Zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů vyhlašovaných MŠMT.
 •   Získávání sponzorů na konkrétní akce školy, zvýšit podíl dalších osob na financování školy.
 •   Usilovat o získání dalších finančních prostředků pomocí nejrůznějších projektů a grantů,
 •   zvýšit objem prostředků získaných vlastní hospodářskou činností.
 •   Zajistit obnovu ICT vybavenosti.
 •   Spolupracovat s obcí při financování oprav budovy a zařízení školy.

 

 

Průběh vzdělávání:

 

1. Vyučování

 •   Sledovat vhodnost metod výuky k vymezeným cílům a obsahu výuky.
 •   Zaměřit se na kvalitnější komunikaci ve vyučování a nácvik sebehodnocení  žáků i pracovních skupin.
 •   Využívat různých organizačních forem výuky vedoucích k samostatnosti žáků a orientaci v problému.
 •   Zvýšit odpovědnost žáků za učení, aktivitu a zapojení do průběhu výuky.
 •   Udržet, případně zvýšit nabídku konzultací, seminářů, kroužků doučování.
 •   Vytvářet příznivou atmosféru, uplatňovat individuální přístup k odlišným potřebám každého dítěte, alternativní postupy.
 •   Zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj dětí, tvořivost, samostatnost, sebevzdělávání, schopnost dialogu.
 •   Průběžně pracovat na inovacích školního vzdělávacího programu a na strategiích jeho rozvoje, na základě zkušeností pracovníků a požadavků rodičů, v závislosti na skladbě žáků, identifikovat a vyhodnocovat silné a slabé stránky školy.
 •   Systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech a sledovat úspěšnost účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení získávat z více zdrojů.
 •   Vytvořit vlastní strategii práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření, vyhodnocovat její účinnost.

 

 

Kultura školy

 

1. Podpora žáků školou

 •   Dbát na zpětnou vazbu po aplikaci nového učiva, podporovat důvěru žáků ve vlastní schopnosti.
 •   Podporovat dovednost samostatné práce žáků, využívat ji jako východisko vzdělávání
 •   Vytvořit systém vedoucí k účinnější výchově v oblastech ekologie, rasové a náboženské snášenlivosti, xenofobie, úcty k lidem a k přírodě, k vytvářeným hodnotám.
 •   Vytvořit a udržovat na škole vstřícný a respektující komunikační systém, zahrnující pedagogy, děti i rodiče a veřejnost.
 •   Zajistit rovné příležitosti pro všechny děti (žáky), systematicky identifikovat individuální potřeby dětí při vzdělávání, spolupracovat s odbornými pracovišti.
 •   Vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce, příjemného a bezpečného prostředí pro děti, pracovníky školy a rodiči.
 •   Dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole.
 •   Odstraňovat sociální, zdravotní a bezpečnostní bariéry.
 •   Trvale vytvářet podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 •   Zvýšit podíl pozitivního hodnocení žáků.
 •   Aktivizovat práci žákovského parlamentu, při řešení problémů spolupracovat se školskou radou.
 •   Každodenní činností budovat vzájemný respekt pracovníků školy a žáků.
 •   Vytvořit pravidla pro efektivní komunikaci s rodiči pro dosažení vyšší otevřenosti školy a maximální využití potenciálu rodičů pro chod školy.
 •   Cíleně vyhledávat nadané žáky, úzce spolupracovat s PPP.

 

 

2. Výchovné poradenství

 •   Při řešení problémů spolupracovat s PPP, případně speciálním pedagogickým centrem, odborem péče o dítě, střediskem výchovné péče Dyáda a policií ČR.
 •   Zvýšenou pozornost věnovat prevenci rizikového chování žáků, o případných zjištěních informovat rodiče na třídních schůzkách (i mimořádných), využívat nabídek školících center a dalších institucí.
 •   Systematicky budovat školní poradenské pracoviště, ve kterém budou působit výchovný poradce a školní metodik prevence, usilovat o zajištění odborných služeb dalšími pracovníky.
 •   Poradenské služby školy zaměřit zejména na poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství, podporu vzdělávání a začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, podporu vzdělávání žáků nadaných, péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi, vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností, včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, předcházení všem formám rizikového chování, průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů, metodickou podporu učitelům, spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci.
 •   V rámci prevence a řešení problémů využívat institutu třídnických hodin.
 •   Pravidelně zajišťovat besedy v K-centru a AIDS poradně, organizovat exkurse k volbě povolání.

 

 

Výsledky vzdělávání

 

1. Zjišťování výsledků, hodnocení

 •   Důsledně dodržovat Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí školního řádu.
 •   K zjišťování výsledků využívat i jiné metody – pozorování, rozhovory, testy, dotazníky ….
 •   Upřednostňovat pozitivní hodnocení, sebehodnocení, systematičnost.
 •   Využívat standardizovaných testů od akreditovaných organizací – Scio, Kalibro, Cermat..

 

2. Další výsledky vzdělávání

 •   Zapojení školy do vyhlášených projektů a dalších aktivit.
 •   Zajistit účast ve výchovně vzdělávacích soutěžích a olympiádách, sledovat a ohodnocovat umístění.
 •   Dobré výsledky reprezentace prezentovat různými formami na veřejnosti.

 

 

Řízení školy

 

 •   Plánování, kontrola a opatření ke zlepšení stavu v oblasti lidských zdrojů.
 •   Plánování, kontrola a opatření ke zlepšení stavu v oblasti materiálních a finančních zdrojů.
 •   Aktivizovat činnost poradních a metodických orgánů.
 •   Vytvořit účinný a srozumitelný systém autoevaluace školy.
 •   Do rozvoje školy zapojit ve větší míře SRPŠ a Školskou radu.
 •   Podpora pedagogů při dalším vzdělávání a při zavádění změn v rámci ŠVP.
 •   Zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy,
 •   Hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP
 •   zajistit podíl pracovníků na strategickém řízení a vlastním hodnocení školy, delegovat výkonné kompetence na co nejnižší úrovně řízení,
 •   Pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové struktury.
 •   Zpracovat konkrétně formulovanou vizi školy, se kterou se pedagogové, rodiče a zřizovatel ztotožní.

 

 

 

 

Metody autoevaluace

 

 • hospitace, prověrky a testy vedení školy
 • výstupy z matriky a celkových výsledků školy (Bakaláři)
 • řízené rozhovory, skupinové diskuse
 • připomínky Školské rady, SRPŠ, žákovského parlamentu
 • vlastní dotazníková šetření
 • testy Kalibro, Cermat …
 • výsledky soutěží a olympiád
 • hodnocení klimatu školy nezávislou agenturou – Kalibro, Barvy života…
 • autoevaluace učitelů
 • výstupy z metodických orgánů a pracovních skupin
 • jednání a závěry pedagogických rad
 • sociometrická šetření
 • účelnost a efektivita dalšího vzdělávání ped. pracovníků