Kotva
Aktuality
Bylo nás nejvíc a ještě jsme byli nejlepší ♥
7.12.2018

Dnes jsme si parádně zahráli žlutý minivolejbal a ještě jsme byli nejlepší ze všech jirkovských škol.

Oslavili jsme Mikuláše... i čerta s andělem
5.12.2018

Ve středu jsme my, ti nemladší z naší školy, oslavili svátek Mikuláše.

Volná pozice
5.12.2018

Přijmeme na plný úvazek pomocnou sílu do kuchyně. Úklid a pomocné práce v kuchyni.

Nástup možný ihned. 

Volejte 474721250 sekretariát.

 

Vedení školy

Stavíme svůj svět
27.11.2018

Celkem sedm žáků ZŠ Budovatelů Jirkov se v květnu zúčastnilo  soutěže s názvem STAVÍME SVŮJ SVĚT, kterou vyhlásila SPŠ stavební a Obchodní akademie v Kadani.

Halloweenská „party“
26.11.2018

Oslava Halloweena se stala na naší škole tradicí, na kterou se těší nejen druhostupňoví, ale i mladší žáci, které ti starší pravidelně zvou na „halloweenský mejdan“. V letošním roce si program pro své mladší kamarády připravili žáci 7.A a 6.A.

Vzniká místní plán vzdělávání
26.11.2018

Zkuste zavřít oči a představte si, jak může vypadat ideální a vysněná škola…

Pomozte nám
22.11.2018

Chcete pomoci našim žákům k získání zajímavých učebních pomůcek? Pokud ano, podívajte se na tyto internetové stránky a hlasujte pro nás.

https://www.cezteplarenska.cz/cs/pro-zakazniky/vanocni-kampan

Předem vám děkujeme 

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563

Halloweenská stezka v podzámčí
19.11.2018

Většina z nás ví, co je to Halloween a jak se slaví.

Letos připadl 31. říjen na středu. Aby ho i malé děti mohly slavit ještě dlouho po Večerníčku, zvolili organizátoři Halloweenské lesní stezky jiný den, a to pátek 2. listopadu 2018.

„Komiksy hravé i dravé“
12.11.2018

Nejsem komiksový odborník, ale musím uznat, že někteří naši žáci ze 7.B a 8.A jsou opravdovými komiksovými specialisty, jak se ukázalo během literárního workshopu, kterého se právě dvě zmíněné třídy zúčastnily.

Cesta za barokní perlou…
12.11.2018

Nejsme rybáři, ani lovci perel. Jsme osmáci, kteří připravují projekt baroko a „baroko“ v portugalštině znamená nepravidelná perla.

Halloween „Trick or Treat“
12.11.2018

Jako každý rok si žáci naší školy připravili Halloweenské představení pro mladší žáky. Helloweenský program letos zaměřili na koledování sladkostí a učili se jednoduchou básničku a písničku.

Chceme táhnout za jeden provaz
8.11.2018

Tímto heslem vstoupili na druhý stupeň žáci 6. ročníku 1. zš Budovatelů, Jirkov. Jak nejlépe utvořit a pečovat o přátelské vztahy mezi spolužáky než se společně vydat na třídní stmelovací výlet.

ŠVP 5.A a 5.B
6.11.2018

Od 1.10. do 12.10 jsme byli ve Švp . Šli jsme na výlet byla to šlapačka do Tisu tam jsme si dali palačinky byla to mnamina.

Zase první!
5.11.2018

V pátek 2.11. jsme v ranžovém minivolejbale opět zabodovali.

Lesná 7. A 7. B
21.10.2018

Zdraví vás 7.A a 7.B - třídy, které se v říjnu zúčastnily vzdělávací exkurze s výukovým programem v přírodě Krušných hor na Lesné. 

Víte co je ČOV?
14.10.2018

Dne 8.10.2018 se žáci osmých tříd v doprovodu p.uč. Deutscherové a p.uč. Vilímkové vypravili do ČOV v Jirkově. Že nevíte kam? No přeci do čistírny odpadních vod. Díky panu Puchmeltrovi to vše víme a známe.

ŘEDITELSKÉ VOLNO
18.8.2018

Ředitel školy se souhlasem zřizovatele a v souladu se zněním Školského zákona vyhlašuje na den

2. října 2018 ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Informace bude rodičům sdělena prostřednictvím žákovských knížek, vyvěšením na úřední desce a zveřejněním na internetových stránkách školy. Na žádost zákonného zástupce lze zajistit v tomto dnu dozor nad žáky

Jsme mistři!!!
10.9.2018

V krajském superfinále v barevném minivolejbale v Litvínově naši hoši získali dvě nejvyšší místa.

 
 
Odběr aktualit

 
 
Počítadlo návštěvnosti
Online:
2

Dnes:
209

Posledních 7 dní:
1876

Posledních 30 dní:
8983

Celkem:
156513

GDPR

 
 
Fraus
 
 
VZP

 
 
Mořský koník

 
 
Mapa webu
A
A
A

Koncepční záměr rozvoje školy na období 2017-2019


 

Základní cíl:

 •   Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.
 •   Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.
 •   Dlouhodobou prací a důsledným prosazováním pravidel a směrnic snížit rizika nevhodného a závadného chování žáků.
 •   Preventivně předcházet problémům pomocí neustálé údržby budovy školy.

 

 

Podmínky ke vzdělávání:   

 

1.Vzdělávací program školy

 •   Základní prostředek k dosažení cílů bude plnění školního vzdělávacího programu, rozpracovaného tematickým plánem školy do jednotlivých předmětů (viz tematické plány školy).
 •   Při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků.
 •   Důsledně dbát na plnění  kompetencí žáka, přiměřenost cílů k možnostem žáků a jejich posloupnost v rámci ŠVP.
 •   Zvýšit motivaci žáků k dosahování lepších výsledků především v hlavních předmětech.
 •   Klást důraz na čtenářskou, matematickou, finanční gramotnost a sociální gramotnost.
 •   Školní vzdělávací program vhodně doplňovat nabídkou povinně volitelných a nepovinných předmětů, případně zájmovou činností poskytovanou nejen z řad pedagogů.
 •   Evidovat žáky s potřebou podpůrných opatření, zajišťovat jim účinnou individuální péči, v případě nutnosti ve spolupráci s poradenským zařízením.
 •   Důsledně zpracovávat a plnit individuální vzdělávací plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i pro žáky nadané a talentované.
 •   Výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků, v rámci prevence se zaměřit na prevenci rizikového chování dětí a žáků (užívání návykových látek, šikana apod.).
 •   Individuální přístup k dětem chápat jako soustavné získávání informací o výsledcích každého dítěte, jejich vyhodnocování a volbu dalších postupů, ověřování jejich účinnosti.

 

2. Lidské zdroje, klima školy

 •   Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli navzájem, učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými.
 •   Zajistit v maximální míře kvalifikovaný pedagogický sbor s využitím aprobací při tvorbě úvazků.   
 •   Podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace. 
 •   Podporovat zapojení pedagogů do národních a mezinárodních projektů.
 •   Provádět systematické hodnocení práce pedagogů, zajišťovat jim zpětnou vazbu o kvalitě jejich práce, plánovat jejich profesní rozvoj.   
 •   Zvýšit podíl učitelů s absolvovanými kurzy logopedické nápravy.
 •   Zlepšit spolupráci pedagogů, podpořit sdílení dobrých zkušeností. Zkvalitnit spolupráci mezi učiteli prvního a druhého stupně.
 •   Zlepšit spolupráci s rodiči. Aktivizovat členy školské rady a rady rodičů.
 •   Dosáhnout větší publicity, prezentovat výsledky školy různými formami i ve spolupráci se zřizovatelem za účelem pronikání do podvědomí veřejnosti a tím získání  nových žáků.
 •   Vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a k přírodě rozvíjet environmentální výchovu.
 •   Dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení.
 •   Odstraňovat sociální, zdravotní a bezpečnostní bariéry.

 

 

3. Materiální zdroje

 •   Udržovat technický stav budov, ve spolupráci se zřizovatelem provádět opravy, měnit prostory školy vzhledem k potřebám ŠVP.
 •   Vytvořit bezpečné prostředí pro reálnou bezpečnost fyzických osob, jeho účinnost pravidelně prověřovat.
 •   Odborné a kmenové učebny postupně vybavovat moderními pomůckami, výpočetní a projekční technikou a novým nábytkem.
 •   Umožnit využívání materiálního zázemí školy širší veřejnosti.
 •   Pokračovat v úpravě venkovních prostor k aktivnímu odpočinku žáků i k výuce.
 •   Zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů vyhlašovaných MŠMT.
 •   Získávání sponzorů na konkrétní akce školy, zvýšit podíl dalších osob na financování školy.
 •   Usilovat o získání dalších finančních prostředků pomocí nejrůznějších projektů a grantů,
 •   zvýšit objem prostředků získaných vlastní hospodářskou činností.
 •   Zajistit obnovu ICT vybavenosti.
 •   Spolupracovat s obcí při financování oprav budovy a zařízení školy.

 

 

Průběh vzdělávání:

 

1. Vyučování

 •   Sledovat vhodnost metod výuky k vymezeným cílům a obsahu výuky.
 •   Zaměřit se na kvalitnější komunikaci ve vyučování a nácvik sebehodnocení  žáků i pracovních skupin.
 •   Využívat různých organizačních forem výuky vedoucích k samostatnosti žáků a orientaci v problému.
 •   Zvýšit odpovědnost žáků za učení, aktivitu a zapojení do průběhu výuky.
 •   Udržet, případně zvýšit nabídku konzultací, seminářů, kroužků doučování.
 •   Vytvářet příznivou atmosféru, uplatňovat individuální přístup k odlišným potřebám každého dítěte, alternativní postupy.
 •   Zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj dětí, tvořivost, samostatnost, sebevzdělávání, schopnost dialogu.
 •   Průběžně pracovat na inovacích školního vzdělávacího programu a na strategiích jeho rozvoje, na základě zkušeností pracovníků a požadavků rodičů, v závislosti na skladbě žáků, identifikovat a vyhodnocovat silné a slabé stránky školy.
 •   Systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech a sledovat úspěšnost účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení získávat z více zdrojů.
 •   Vytvořit vlastní strategii práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření, vyhodnocovat její účinnost.

 

 

Kultura školy

 

1. Podpora žáků školou

 •   Dbát na zpětnou vazbu po aplikaci nového učiva, podporovat důvěru žáků ve vlastní schopnosti.
 •   Podporovat dovednost samostatné práce žáků, využívat ji jako východisko vzdělávání
 •   Vytvořit systém vedoucí k účinnější výchově v oblastech ekologie, rasové a náboženské snášenlivosti, xenofobie, úcty k lidem a k přírodě, k vytvářeným hodnotám.
 •   Vytvořit a udržovat na škole vstřícný a respektující komunikační systém, zahrnující pedagogy, děti i rodiče a veřejnost.
 •   Zajistit rovné příležitosti pro všechny děti (žáky), systematicky identifikovat individuální potřeby dětí při vzdělávání, spolupracovat s odbornými pracovišti.
 •   Vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce, příjemného a bezpečného prostředí pro děti, pracovníky školy a rodiči.
 •   Dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole.
 •   Odstraňovat sociální, zdravotní a bezpečnostní bariéry.
 •   Trvale vytvářet podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 •   Zvýšit podíl pozitivního hodnocení žáků.
 •   Aktivizovat práci žákovského parlamentu, při řešení problémů spolupracovat se školskou radou.
 •   Každodenní činností budovat vzájemný respekt pracovníků školy a žáků.
 •   Vytvořit pravidla pro efektivní komunikaci s rodiči pro dosažení vyšší otevřenosti školy a maximální využití potenciálu rodičů pro chod školy.
 •   Cíleně vyhledávat nadané žáky, úzce spolupracovat s PPP.

 

 

2. Výchovné poradenství

 •   Při řešení problémů spolupracovat s PPP, případně speciálním pedagogickým centrem, odborem péče o dítě, střediskem výchovné péče Dyáda a policií ČR.
 •   Zvýšenou pozornost věnovat prevenci rizikového chování žáků, o případných zjištěních informovat rodiče na třídních schůzkách (i mimořádných), využívat nabídek školících center a dalších institucí.
 •   Systematicky budovat školní poradenské pracoviště, ve kterém budou působit výchovný poradce a školní metodik prevence, usilovat o zajištění odborných služeb dalšími pracovníky.
 •   Poradenské služby školy zaměřit zejména na poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství, podporu vzdělávání a začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, podporu vzdělávání žáků nadaných, péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi, vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností, včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, předcházení všem formám rizikového chování, průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů, metodickou podporu učitelům, spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci.
 •   V rámci prevence a řešení problémů využívat institutu třídnických hodin.
 •   Pravidelně zajišťovat besedy v K-centru a AIDS poradně, organizovat exkurse k volbě povolání.

 

 

Výsledky vzdělávání

 

1. Zjišťování výsledků, hodnocení

 •   Důsledně dodržovat Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí školního řádu.
 •   K zjišťování výsledků využívat i jiné metody – pozorování, rozhovory, testy, dotazníky ….
 •   Upřednostňovat pozitivní hodnocení, sebehodnocení, systematičnost.
 •   Využívat standardizovaných testů od akreditovaných organizací – Scio, Kalibro, Cermat..

 

2. Další výsledky vzdělávání

 •   Zapojení školy do vyhlášených projektů a dalších aktivit.
 •   Zajistit účast ve výchovně vzdělávacích soutěžích a olympiádách, sledovat a ohodnocovat umístění.
 •   Dobré výsledky reprezentace prezentovat různými formami na veřejnosti.

 

 

Řízení školy

 

 •   Plánování, kontrola a opatření ke zlepšení stavu v oblasti lidských zdrojů.
 •   Plánování, kontrola a opatření ke zlepšení stavu v oblasti materiálních a finančních zdrojů.
 •   Aktivizovat činnost poradních a metodických orgánů.
 •   Vytvořit účinný a srozumitelný systém autoevaluace školy.
 •   Do rozvoje školy zapojit ve větší míře SRPŠ a Školskou radu.
 •   Podpora pedagogů při dalším vzdělávání a při zavádění změn v rámci ŠVP.
 •   Zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy,
 •   Hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP
 •   zajistit podíl pracovníků na strategickém řízení a vlastním hodnocení školy, delegovat výkonné kompetence na co nejnižší úrovně řízení,
 •   Pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové struktury.
 •   Zpracovat konkrétně formulovanou vizi školy, se kterou se pedagogové, rodiče a zřizovatel ztotožní.

 

 

 

 

Metody autoevaluace

 

 • hospitace, prověrky a testy vedení školy
 • výstupy z matriky a celkových výsledků školy (Bakaláři)
 • řízené rozhovory, skupinové diskuse
 • připomínky Školské rady, SRPŠ, žákovského parlamentu
 • vlastní dotazníková šetření
 • testy Kalibro, Cermat …
 • výsledky soutěží a olympiád
 • hodnocení klimatu školy nezávislou agenturou – Kalibro, Barvy života…
 • autoevaluace učitelů
 • výstupy z metodických orgánů a pracovních skupin
 • jednání a závěry pedagogických rad
 • sociometrická šetření
 • účelnost a efektivita dalšího vzdělávání ped. pracovníků