Kotva
Aktuality
Víte co je ČOV?
14.10.2018

Dne 8.10.2018 se žáci osmých tříd v doprovodu p.uč. Deutscherové a p.uč. Vilímkové vypravili do ČOV v Jirkově. Že nevíte kam? No přeci do čistírny odpadních vod. Díky panu Puchmeltrovi to vše víme a známe.

ŘEDITELSKÉ VOLNO
18.8.2018

Ředitel školy se souhlasem zřizovatele a v souladu se zněním Školského zákona vyhlašuje na den

2. října 2018 ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Informace bude rodičům sdělena prostřednictvím žákovských knížek, vyvěšením na úřední desce a zveřejněním na internetových stránkách školy. Na žádost zákonného zástupce lze zajistit v tomto dnu dozor nad žáky

Jsme mistři!!!
10.9.2018

V krajském superfinále v barevném minivolejbale v Litvínově naši hoši získali dvě nejvyšší místa.

 
 
Odběr aktualit

 
 
Počítadlo návštěvnosti
Online:
2

Dnes:
121

Posledních 7 dní:
2251

Posledních 30 dní:
9662

Celkem:
141785

GDPR

 
 
Fraus
 
 
VZP

 
 
Mořský koník

 
 
Mapa webu
A
A
A

Údaje o naší škole


Základní údaje o škole ve školním roce 2018/2019

 

 

Název školy je v souladu se zařazením do sítě škol :

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov

IČO :  830275               IZO :   102 129 401                  e-mail :  1zs@1zsjirkov.cz

Telefony : 

474721250 - kancelář (spojuje vše),           

474721251 - ředitel        

474721252 - ŠJ

Mobilní telefony:

775 662 763 - kancelář školy,          

775 662 764- školní družina

 

Statutární orgán :          

Mgr. Miloš Rousek                  e-mail: reditel@1zsjirkov.cz 

Statutární zástupce :      

Mgr. Ivana Drozdová            e-mail: ivana.drozdova@1zsjirkov.cz 

Výchovný poradce :      

Mgr. Ludmila Bryndová         e-mail: ludmila.bryndova@1zsjirkov.cz 

Speciální pedagog:        

Mgr. Renata Potrebuješová    e-mail: renata.potrebujesova@1zsjirkov.cz 

Metodik prevence:         

Ing. Tereza Hnízdilová          e-mail: tereza.hnizdilova@1zsjirkov.cz 

Vedoucí školní jídelny :  

Iveta Kolaříková                    e-mail:  jidelna@1zsjirkov.cz  

 

Přehled tříd s třídními učiteli :

 

Třída

Třídní učitel

Třída

Třídní učitel

Přípravná třída

Mgr. Macalíková Hana

 

 

1. A

Mgr. Nosková Jana

1. B

Mgr. Vaculová Eva

2. A

Mgr. Fesslová Martina

2. B

Mgr. Jelínková Lenka

3. A

Mgr. Tvrdíková Iveta

3. B

Mgr. Schejbalová Radka

4. A

Mgr. Nováková Jitka

4. B

Mgr. Buráňová Irena

5. A

Mgr. Adamušková Zlata

5. B

Mgr. Čopíková Ivana

6. A

Mgr. Armstark Hana

6. B

není otevřena 

7. A

Mgr. Deutscherová Jitka

7. B

Šebestová Jitka

8. A

Mgr. Rohuschová Petra

8. B

Ing. Vilímková Miluše

9. A

Mgr. Skoumalová Miriam

9. B

Mgr. Horníčková Zdeňka


  

Přehled prázdnin :

  I. pololetí skončí ve čtvrtek 31. ledna 2019

II. pololetí skončí v pátek 28. června 2019

Podzimní prázdniny                               - pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018.

Zimní prázdniny                                   - sobotu  22. 12. 2018 – středa 2. 1. 2019

                                                          - vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. 2019

Jednodenní pololetní prázdniny             - pátek 1. 2. 2019

Jarní prázdniny                                   - 11. 3. – 17. 3. 2019

Velikonoční prázdniny                         - čtvrtek 18. 4. 2019

Hlavní prázdniny                                - od soboty 29. 6. 2019 do neděle 1. 9. 2019

 

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí  2. září 2019.

Zápis do 1. Tříd: předběžně  3., 4. dubna 2019.                  

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky bude v únoru 2019.

 

Nabídka mimoškolních aktivit:

 • Přesný přehled zájmových útvarů bude vyvěšen na školní nástěnce po uzavření náborů.  
 • I v letošním školním bude mimoškolní činnost provozována pouze s finanční spoluúčast  rodičů. Poplatek činní 200,- Kč za útvar mimoškolní činnosti a pololetí školního roku. Tato   částka je jen částečnou úhradou nákladů školy na činnost.
 • Rodiče musí žáka písemně k činnosti přihlásit, činnost podléhá evidenci o docházce, případně stejnou formou docházku ukončit.

 

Upozornění na uvolňování žáků během školního roku 

    Uvolňování žáků z vyučování  -

 • Třídní učitel uvolňuje žáka maximálně na 1 den.
 • Uvolnění na dobu delší 5 dnů posuzuje vedení školy na základě  žádosti zákonných zástupců a po vyjádření třídního učitele. K žádosti je určen jednoduchý formulář s návratkou.
 • Žáci první až třetí třídy nebudou samostatně pouštěni k lékaři. 
 • Žáci ostatní pouze na základě písemného potvrzení rodičů, které bude třídnímu učiteli doručeno předem. Škola musí být schopna prokázat, že opuštění budovy žákem v době výuky bylo vůlí jeho zákonného zástupce, a že tedy nenese na případném úrazu žádnou vinu!!!
 • Upozorňujeme rodiče, že zákon č. 561/04 Sb., který stanovuje povinnou školní docházku a   povinnost zákonných zástupců přihlásit školou povinné dítě k zápisu do školy a dbát, aby docházelo do školy pravidelně a včas. Zároveň jsou zde jasně stanovena pravidla pro omlouvání absence žáků. Pravidla jsou též upravena školním řádem.

Mobilní telefony

 • Mobilní telefon není v žádném případě věc nutná k výuce. Žák je povinen mít ho neustále u sebe a pod kontrolou nebo ho uložit na místo k tomu určeném (sklad, kabinet), kam nemá nikdo ze žáků po uzamčení přístup. Pokud nebude tento postup dodržen, poškození či případná ztráta nebude ze strany školy hrazena ani projednávána. MT musí být v době výuky vypnutý. Při ztrátě a poškození bude škola postupovat obdobně též u drahých el. diářů, kalkulaček a podobně. Žádáme rodiče, aby zvážili i nošení zlatých ozdob.

 

Vydávání obědů do přenosných nádob:

 • jídlo vydávané ze školní kuchyně je určeno ke konzumaci ve školní jídelně
 • do přenosných nádob bude jídlo vydáváno v přesně stanovenou dobu (kdy nejsou ve ŠJ žáci, rozpis je vyvěšen ve školní jídelně)
 • žák, který se neúčastní výuky nemá na oběd nárok, z tohoto důvodu bude jídlo do přenosných nádob vydáváno pouze první den absence žáka. Na další dny absence je nutno obědy odhlásit. Žákovi, který není schopen doložit nárok na oběd stravenkou, nebude tento vydán.
 • Upozorňujeme rodiče, že názor: "Obědy jsme si zaplatili" je mylný, protože rodiče platí pouze hodnotu potravin. Skutečná cena oběda, do které jsou započítávány i věcné náklady (energie, mzdy,...), je výrazně vyšší.

 

Kouření žáků

 • Upozorňujeme rodiče žáků, že tak jako není tolerováno kouření žáků v prostorách školy, nebude tolerováno ani v bezprostřední její blízkosti. Vlastní kouření můžeme jen velmi těžko ovlivnit, ale budeme bojovat proti špatnému příkladu a negativnímu ovlivňování.Naprosto stejná situace je s donášením návykových látek do školy a s užíváním alkoholu běhemnebo před výchovným procesem.

 

 

                                                                                                     Mgr. Miloš  R o u s e k

                                                                                                             ředitel školy